Završni projekat iz primenjene informatike, PPI

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaZavršni projekat iz primenjene informatike
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenta za rešavanje praktičnih problema u primeni informatike u poslovanju preduzeća i institucija.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, student bi trebalo da bude osposobljen da:
– prepoznaje, snima (prikuplja relevantne podatke), analizira i predlaže način rešavanja realnog poslovnog problema u primeni infomatike u preduzećima i institucijama
– izradi predlog rešavanja problema,
– sačini, prezentuje i odbrani svoj predlog – projekat.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i očekivanih rezultata projektnog zadatka,
2. Definisanje i proučavanje odgovarajućih faza projekta,
3. Metodologija sačinjavanja informativne osnove,
4. Obrada prikupljenog materijala, analiza postignutog i prezentacija projekta.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Indentifikacija praktičnog problema u preduzeću/istituciji ili mogućnosti unapređenja poslovnog procesa.
2. Snimanje stanja – prikupljanje potrebnih podataka.
3. Analiza prikupljenih podataka, konsultacije sa zainteresovanim stranama.
4. Formulisanje početnog predloga rešenja, konsultacije sa zainteresovanim stranama.
5. Izrada početnog izveštaja o rešenju problema, konsultacije sa zainteresovanim stranama.
6. Izrada završnog izveštaja projekta.
7. Priprema prezentacije projekta.
8. Odbrana projekta pred nastavnikom i saradnikom i drugim zainteresovanim stranama.
Literatura
1P. Jovanović, Upravljanje projektima, Zuhra, Beograd,2010.
2Grupa autora, Upravljanje projektima, Klio, Beograd, 2005.
3Opšta akta preduzeća/institucije u kojoj se radi projekat
4Propisi i standardi vezani za obavljanje poslova u preduzeću/instituciji u kojoj se radi projekat
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
211
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja sa analizama slučajeva; posete preduzeću/instituciji za koju se radi projekat; priprema i izrada projekta; izrada završnog izveštaja i odbrana projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
završni izveštaj projekta40usmeni ispit – odbrana projekta50