Odluka o polaganju popravnih 1. kolokvijuma iz prolećnog bloka u aprilskom ispitnom roku

Visoka poslovna škola                                                                                        

strukovnih studija                                                                                               

Broj 112/3

16.03.2017.god.

V a lj e v o

 

 

Na osnovu odredaba člana 125. stav 2. Statuta Škole br. 265/2 od 10.06.2015. god. (prečišćen tekst),

            Nastavna komisija u sastavu: dr Momčilo Vasiljević, mr Sanja Radovanović, Đorđe Petrović, dr Dragoslava Sredojević, Valentina Pavlović MA, mr Vesna Marković, mr Andrija Tošić i dr Ilja Stanišević, na sastanku održanom dana 16. marta 2017. godine, većinom glasova donela je

 

 

O D L U K U

 

o polaganju popravnih kolokvijuma u terminima polaganja kolokvijuma

u aprilskom ispitnom roku šk. 2016/17. godine

 

 

  1. ODOBRAVA SE se polaganje popravnih kolokvijuma iz prve kolokvijumske nedelje za studente koji slušaju predmete prolećnog bloka u šk. 2016/17. godini u terminima polaganja kolokvijuma u aprilskom ispitnom roku šk. 2016/17. god.

 

  1. Obaveza nastavnika na predmetu je da pripremi zadatke i dozvoli studentima da pristupe popravnom kolokvijumu.

 

  1. Obaveza studenata je da prijave kolokvijume do četvrtka 23.03.2017. godine ili najkasnije 24 sata nakon objavljivanja rezultata kolokvijuma prve kolokvijumske nedelje, uz plaćanje naknade koja je definisana Odlukom o visini cene određenih usluga obrazovanja u šk. 2016/17. godini za studente osnovnih studija koji studiraju po Zakonu o visokom obrazovanju br. 600 od 30.09.2016. godine, a koja je objavljena na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 Predsednik Nastavne komisije,

                                                                                dr Momčilo Vasiljević s.r.