Konkurs šk. 2017/18.

Na osnovu člana 82, 83, 84. i 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016) i Odluke Vlade RS o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta RS za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/18. godini (“Službeni glasnik RS“, broj 53/2017), člana 41. Statuta Škole br. 265/2 od 10.06.2015. godine (prečišćen tekst), člana 6. Pravilnika o studijama br. 622/4 od 19.10.2015. godine (prečišćen tekst) i Stručnog uputstva za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za šk. 2017/18. godinu br. 612-00-01174/2017-06 od 30.05.2017. godine,

direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Valјevo (u dalјem tekstu: VIPOS), na predlog i po ovlašćenju Nastavnog veća  u skladu sa Odlukom br. 306/2 od 07.06.2017. godine, objavlјuje

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valјevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2017/18. godini

OPŠTE ODREDBE

 1. Na osnovu Odluke Nastavnog veća br. 306/1 od 07.06.2017. godine i Odluke Saveta br. 327/1 od 12.06.2017. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valјevo, utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u šk. 2017/18. godini i visinu školarine za studijske programe Poslovna ekonomija/klasične studije sa modulima: Finansije, bankarstvo i osiguranje; Računovodstvo, revizija i porezi; Marketing, trgovina i turizam i Agroekonomija i ruralni razvoj i Poslovna informatika i programiranje/klasične studije, a na osnovu Rešenja o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00038/2015-4 od 21.01.2015. godine, Uverenja o akreditaciji br. 612-00-00587/2014-04 od 12.12.2014. godine i Odluke Nastavnog veća br. 766/2 od 28.10.2016. godine  utvrđuje i broj studenata na studijskom programu Poslovna ekonomija/dalјinske studije sa dva modula: Finansije, bankarstvo i osiguranje i Marketing i trgovina i Poslovna informatika/dalјinske studije.
 2. U prvu godinu osnovnih strukovnih studija Visoke poslovne škole strukovnih studija (u dalјem tekstu: VIPOS) koje po programu traju tri godine, može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje, odnosno kandidat kome je nostrifikovana diploma o završenom srednjem obrazovanju i koji je odgovarajuće rangiran na konkursu za upis.
 3. Strani državlјanin može se upisati na studijske programe VIPOS-a pod istim uslovima kao i državlјanin Republike Srbije, ako je zdravstveno osiguran, za školsku godinu u koju se upisuje, u statusu samofinansiranja. Strani državlјani u statusu migranata (tražilaca azila) upisuju se u prvu godinu osnovnih strukovnih studija pod istim uslovima kao i državlјani Republike Srbije, u statusu samofinansiranja.
 1. U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničena po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etičkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti. U skladu sa Smernicama Ministarstva za prilagođavanje prijemnog ispita osobama sa invaliditetom koji žele da se upišu na strukovne studije u okviru programa afirmativnih mera upisa studenata sa invaliditetom, ove osobe prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija VIPOS-a čiji je osnivač Republika, dužne su da obaveste ustanovu o tome da li su im potrebna prilagođavanja za polaganje prijemnih ispita i koje vrste prilagođavanja su potrebne, najkasnije 20 dana pre termina određenog za polaganje prijemnog ispita. VIPOS ima obavezu da na osnovu dobijenih informacija, a u skladu sa mogućnostima kojima raspolaže i u meri u kojoj je to moguće, prilagodi polaganje prijemnog ispita i obezbedi posebne uslove, shodno potrebama kandidata. U skladu sa smernicama Ministarstva  VIPOS vrši prilagođavanje prostora i uslova polaganja prijemnog ispita, prilagođavanje testova i drugog pisanog materijala i prilagođavanje drugih tipova zadataka.
 1. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit. Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja, sklonosti i sposobnosti koje odgovaraju prirodi studijskog programa.
 2. Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija obavlјa se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang-liste se sačinjavaju prema ukupnom broju poena svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 poena.
 1. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena svakog razreda srednje škole zaokruženih na dve decimale koji se množi sa dva, tako da kandidat sa četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 poena, a kandidat sa trogodišnjim srednjim obrazovanjem može ostvariti najmanje 12, a najviše 30 poena.
 2. Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 poena.
 3. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valјevo, utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Mesto na rang-listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija. U slučaju kada kandidati imaju isti broj poena po navedenim merilima, prednost ima kandidat koji je stekao više poena na prijemnom ispitu. Ako je i ovaj broj isti, odluku o njihovom redosledu donosi Komisija za sprovođenje upisa na studije na osnovu upisnog materijala (predmeti od značaja za studijski program).
 4. Kandidat može biti upisan u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se nalazi na konačnoj rang – listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima više od 50 poena.

 Kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov jasno su naznačeni na rang – listi.

 1. Kandidat koji plaća školarinu, može biti upisan ukoliko se na rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen Konkursom VIPOS-a, a ima najmanje 30 poena.
 2. Kandidat koji smatra da redosled kandidata na rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor direktoru VIPOS-a, u roku od 24 sata od dana objavlјivanja privremene rang-liste. Direktor donosi Odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu Savetu VIPOS-a, u roku od 24 sata od prijema rešenja donetog po prigovoru. Savet VIPOS-a rešava po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema.
 1. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, VIPOS utvrđuje i objavlјuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom.

   Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

 1. Upis će se vršiti isklјučivo prozivkom kandidata prema redosledu na rang – listi kako bi se omogućilo da kandidati sa bolјim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja. Zakazuju se posebni termini za grupe kandidata, počev od kandidata sa najvećim brojem poena, odnosno počev od vrha rang – liste. Grupe imaju po 50 kandidata.

Prilikom prozivke svaki kandidat može da se izjasni:

    1/. da upisuje studijski program u statusu finansiranja kao u svojoj prijavi za konkurs, ako i dalјe postoji slobodno takvo mesto,

    2/. da upisuje drugi studijski program, odnosno status finansiranja, za koji postoji slobodno mesto. Nedolazak kandidata u tačno predviđenom terminu, povlači gublјenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

 Prvi konkursni rok  traje od 21. juna do 15. jula 2017. godine, i to:

–    prijavlјivanje kandidata 21., 22., 23. i 24. juna 2017. godine,

–  polaganje prijemnog ispita 1. jula 2017. godine, prema rasporedu objavlјenom u VIPOS-u,

–    upis primlјenih kandidata 6. jula, 7. jula i 8.  jula 2017. godine.

Sve aktivnosti vezane za drugi konkursni rok oko formiranja rang-liste i konačne rang-liste, prigovora, žalbi i upisa primlјenih kandidata VIPOS će objaviti prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o studijama i ovog Konkursa; termini svih aktivnosti biće objavlјeni na web sajtu i oglasnoj tabli  VIPOS-a.

Drugi konkursni rok VIPOS će oglasiti do 15. jula 2017. godine na isti način:

Drugi konkursni rok  traje od 1. do 20. septembra 2017. godine, i to:

–    prijavlјivanje kandidata 1, 2. i 4. septembra 2017. godine,

– polaganje prijemnog ispita 9. septembra 2017. godine, prema rasporedu objavlјenom u VIPOS-u,

–    upis primlјenih kandidata mora biti završen do 20. septembra 2017. godine.

Sve aktivnosti vezane za drugi konkursni rok oko formiranja konačne rang-liste, prigovora, žalbi i  upisa primlјenih kandidata VIPOS će objaviti shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Pravilnika o studijama. Termini ovih aktivnosti biće objavlјeni na oglasnoj tabli i web sajtu VIPOS-a.

Datume prijavlјivanja, polaganja prijemnog ispita, objavlјivanja  rang-liste i upisa kandidata određuje VIPOS u okviru napred propisanih termina.

UPIS DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI STEKLI STRANU SREDNјOŠKOLSKU ISPRAVU

Državlјanin Republike Srbije koji je u šk. 2016/17. godini srednju školu završio u inostranstvu, odnosno koji je stranu srednjoškolsku ispravu stekao završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji, imalac je strane srednjoškolske isprave koja podleže postupku nostrifikacije.

Imalac strane srednjoškolske isprave može ostvariti pravo upisa u prvu godinu studija u okviru budžetske kvote utvrđene Odlukom Vlade za državlјane Republike Srbije koji su u šk. 2016/17. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu, u drugom upisnom roku.

Imalac strane srednjoškolske isprave iz prethodnog stava može biti upisan na studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta ako se kvalifikuje do broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata.

Sa potvrdom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u dalјem tekstu: Ministarstvo) da je u toku postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave, ili dokazom da je predat zahtev za nostrifikaciju, imalac strane srednjoškolske isprave može se prijaviti za upis u prvu godinu studija i u prvom upisnom roku.

Imalac strane srednjoškolske isprave koji stiče diplomu polaganjem IB mature, u prvom upisnom roku VIPOS-u dostavlјa potvrdu srednje škole da je položio sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (International Baccaleurate Programme).

Imaoca strane srednjoškolske isprave iz prethodna dva stava koji ostvari pravo upisa na studije u prvom upisnom roku u okviru broja redovnih budžetskih mesta po Odluci Vlade, odnosno u okviru broja samofinansirajućih mesta, VIPOS može upisati u prvu godinu studija uslovno, uz obavezu da do početka nastave dostavi rešenje Ministarstvu o nostrifikaciji njegove srednjoškolske isprave.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANјINE IZ SUSEDNIH ZEMALjA

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlјe u školskoj 2017/18. godini, može upisati prvu godinu studija, pod istim uslovima kao državlјanin Republike Srbije, uklјučujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta.

Susedne zemlјe u smislu Stručnog uputstva Ministarstva br. 612-00-01174/2017-06 od 30.05.2017. godine su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonoja, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije VIPOS-u, kandidat podnosi i izjavu u pisanoj formi da je pripadnik srpske nacionalne manjine (model izjave na sajtu VIPOS-a www.vipos.edu.rs)

UPIS LICA KOJA NEMAJU JAVNU ISPRAVU O STEČENOM SREDNјEM OBRAZOVANјU

Lice koje nema javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju zato što je evidencija o tome, odnosno arhivska građa uništena ili je nestala, umesto javne isprave o stečenom srednjem obrazovanju podnosi rešenje o utvrđivanju stečenog srednjeg obrazovanja koje donosi Osnovni sud u vanparničnom postupku u skladu sa članom 84. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 55/13).

PRIJAVLjIVANјE I UPIS KANDIDATA

Prijavlјivanje i upis kandidata u prvu godinu studija, odvijaće se prema odredbama Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih  studija na ovoj visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika za školsku 2017/18. godinu, prema dinamici i konkursnim rokovima utvrđenim u ovom Konkursu koji VIPOS objavlјuje na svojoj veb stranici (www.vipos.edu.rs).

Kandidat – strani državlјanin, prilikom prijavlјivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, VIPOS će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

Prilikom upisa, kandidati su dužni da VIPOS-u podnesu navedena dokumenta i sledeće dokaze:

    – da su zdravstveno osigurani za školsku godinu u koju se upisuju,

    – da vladaju srpskim jezikom, što dokazuju uverenjem ovlašćene insitucije, a ukoliko nemaju to uverenje, provera da li vladaju srpskim jezikom biće sprovedena od strane Komisije VIPOS-a.

UPIS LICA SA INVALIDITETOM

 Upis u prvu godinu studija

 1. U okviru Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika u šk. 2017/18. godini mogu biti upisani kandidati:

– korisnici kolica ili lica koja se otežano kreću;

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi);

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi);

– koji imaju poteškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija);

– koji imaju teškoće u govoru;

– sa hroničnim obolјenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip 1, maligna obolјenja); i

– sa psihološkim ili mentalnim teškoćama.

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije VIPOS-a, kandidat podnosi i jedan od sledećih dokumenata:

– rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja,

– rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć;

– mišlјenje Interresorne komisije,

– preporuku Udruženja studenata sa hendikepom.

Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaklјučiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

VIPOS je u obavezi da priložena dokumenta koristi samo u ovu svrhu i da ih čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Upis na VIPOS u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote koja je odobrena Odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.

Posle završenog polaganja prijemnog ispita kandidati iz prethodnog stava, koji su položili prijemni ispit, rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje VIPOS upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru, odnosno jednog kandidata.

Studenti koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za  redovna budžetska mesta.

Kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavlјaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata sa hendikepom, koje daje preporuku VIPOS-u.

– Ukoliko se u okviru Programa afirmativne mere upiše manji broj studenata od broja odobrenog Odlukom Vlade RS, na ta mesta visokoškolska ustanova može upisati studente sa osnovne liste u statusu samofinansirajućih studenata. Ukupan broj studenata upisan na studijski program ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad.

Praćenje

Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju budžetski status ukoliko ostvare 36 ESPB, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

 VIPOS je dužna da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studentima koji su na osnovu Programa afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta;

Studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenta koji se finansiraju iz budžeta ostvaruju i  pravo na besplatnu ishranu u studentskim restoranima, prema uslovima Konkursa za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za ishranu studenata, za školsku 2017/18. godinu.

PROGRAM AFIRMATIVNE MERE UPISA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANјINE

 1. Kandidati koji žele da u školskoj 2017/18. godini upišu prvu godinu osnovnih strukovnih studija na VIPOS-u čiji je osnivač Republika na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs za upis na studije ustanovi prilažu sledeća dokumenta:
  • izjavu u pisanoj formi da je pripadnik romske nacionalne manjine (model izjave objavlјen na sajtu VIPOS-a vipos.edu.rs )
  • preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke objavlјen na sajtu VIPOS-a vipos.edu.rs).
 2. Upis na visokoškolsku ustanovu na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u okviru kvote koja je odobrena Odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.

Posle završenog polaganja prijemnih ispita, kandidati iz tačke 1, koji su položili prijemni ispit rangiraju se na posebnoj  rang listi, sa koje VIPOS upisuje najviše jednog kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade RS za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

 1. VIPOS je u obavezi da priložena dokumenta koristi samo u ovu svrhu i da ih čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Praćenje

 1. Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u statusu studenta koji se finansiraju iz budžeta, ukoliko ostvare 36 ESPB u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju status studenta koji se finansira iz budžeta.
 2. VIPOS je dužna da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studentima koji su kroz Program afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta.
 3. Studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u statusu studenta koji se finansiraju iz budžeta imaju pravo na ishranu prema uslovima iz Konkursa za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2017/18. godinu.

Kandidati koji se na ovaj način ne upišu, rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

OSTALE ODREDBE

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije sledećih dokumenata:

    – svedočanstvo svih razreda završene srednje škole,

    – diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

    – dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,

    – izvod iz matične knjige rođenih.

    Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Prijavlјeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru za studijski program Poslovna ekonomija, Poslovna informatika i programiranje, Poslovna ekonomija – studije na dalјinu i Poslovna informatika – studije na dalјinu i to:

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Informatika
 4. Opšta informisanost

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita, koji kandidati plaćaju na tekući-račun VIPOS-a broj: 840-963666-21, određuje Savet VIPOS-a, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

Kandidati koji steknu pravo na upis u VIPOS podnose:

–    originalna dokumenta: diplomu i sva četiri (tri) svedočanstva,

–    izvod iz matične knjige rođenih,

–    dva obrasca ŠV-20,

–    indeks,

–    dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,

–    dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

Prilikom upisa kandidati plaćaju:

–    naknadu za studentski fond u iznosu od 1.500,00 dinara i

–    naknadu za indeks i obrasce ŠV-20 će biti naknadno utvrđena i objavlјena.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u VIPOS-u podneti u roku predviđenom za prijavlјivanje na Konkurs.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valјevu, u prvu godinu školske 2017/18. godine upisuje ukupno 229 studenata, i to:

    –  130 studenta koji se finansiraju iz budžeta,

    –  99 studenata koji plaćaju školarinu.

   Studijski programi, broj kandidata koji se može upisati i školarina su:

 

 

Studijski programi

Broj studenata koji se finansira

iz budžeta

Broj studenata

koji plaćaju školarinu

 

Ukupan broj

studenata

 

Školarina u dinarima

Poslovna ekonomija/klasične studije1042813266.000,00
Poslovna ekonomija – studije na dalјinu323266.000,00
Poslovna informatika i programiranje/klasične studije2673366.000,00
Poslovna informatika – studije na dalјinu323266.000,00
Ukupno:______229 

U skladu sa Odlukom Vlade RS br. 612-4869/2017 od 29.05.2017. godine pored 130 studenata prikazanih u tabeli u šk. 2017/18. godinu može se na teret budžeta upisati 1 student sa invaliditetom, 1 student pripadnik romske nacionalnosti i 1 student – državlјanin RS koji je u šk. 2016/17. godini srednju školu završio u inostranstvu, što čini ukupno 133 studenata koji se finansiraju iz budžeta RS.   

Samofinansirajući student koji se opredelio za predmete, odnosno broj ESPB bodova manji od 60, a najmanje 37 ESPB, plaća deo školarine obračunat prema predmetima za koje se opredelio (i to u celini prilikom upisa), prema vrednosti ESPB boda od 1.100,00 dinara.

Školarina, za studente strane državlјane iznosi 900 eur-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Konkursa biće dostupna na oglasnoj tabli VIPOS-a i internet stranici www.vipos.edu.rs.

Eventualne izmene Konkursa u pogledu termina za podnošenje prijava i polaganje prijemnog ispita, biće objavlјene na oglasnoj tabli VIPOS-a i na web sajtu.

VIPOS zadržava pravo izmene Konkursa na osnovu Odluka koje donese Konferencija akademija strukovnih studija, nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Srbije.

 

Prilog: 

 

                                                                                                          Direktor VIPOS-a

                                                                                                                      dr Mlađen Vićentić