Konkurs za upis u II konkursnom roku 2017/18. godine

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2017/18. godini

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija  u  Valjevu, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2017/18. godine u drugom konkursnom roku, upisuje u statusu samofinansiranja 81-og studenta i u statusu budžetskog finansiranja 46 studenata.

 

Studijski programiBroj studenata koji se finansira

iz budžeta

Broj studenata

koji plaćaju školarinu

Školarina u dinarima

 

Poslovna ekonomija403566.000,00
Poslovna ekonomija/studije na daljinu2166.000,00
Poslovna informatika666.000,00
Poslovna informatika/studije na daljinu2566.000,00
UKUPNO:4681 

 

U skladu sa Odlukom Vlade RS br. 612-4869/2017 od 29.05.2017. godine pored 46 studenata prikazanih u tabeli u šk. 2017/18. godinu može se u drugom upisnom roku na teret budžeta upisati 1 student sa invaliditetom i 1 student državljanin RS koji je u šk. 2016/17. godini srednju školu završio u inostranstvu, što čini ukupno 48 studenata koji se finansiraju iz budžeta RS.   

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru i to:

  1. Osnovi ekonomije
  2. Poslovna ekonomija
  3. Informatika
  4. Opšta informisanost

Predaja dokumenata za drugi upisni rok obaviće se 1., 2. i 4.09.2017. godine u terminu od 8 do 15 časova u prostorijama Škole.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata: svedočanstva svih razreda srednje škole, diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (fiskalni isečak ili nalog za uplatu).

Prijemni ispit za drugi konkursni rok polagaće se 09.09.2017.godine

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati plaćaju na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

Visina školarine za studente državlјane RS za sve studijske programe osnovnih strukovnih studija iznosi 66.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Uslovi za određivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi biće usklađeni sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnikom o studijama i Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva broj: 612-00-01174/2017-06 od 30.05.2017.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735.

Kompletan sadržaj Konkursa za upis na I godinu šk. 2017/18. godine možete pogledati ovde.