Mihić dr Ljubica

 

Mihic dr Ljubica Dr Ljubica Mihić

Kabinet: 38
Lokal: 114
e-pošta: ljubica.mihic@vipos.edu.rs

Dr Ljubica Mihić, rođena je 27.04.1985. god. u Beogradu. Diplomirala je 2009. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je završila master 2010. godine, a doktorirala 2017. godine. Od oktobra 2017. god je zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu (ITS) u zvanju profesora strukovnih studija. U Školi je angažovana od 2017. godine.

Objavljivani radovi:

  1. Ljubica Mihić, Ostaci kvadraturnih formula Gausovog tipa sa čvorovima proizvoljne višestrukosti , Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, SANU, mart 2017. god.
  2. Lj. V. Mihić, A.V. Pejčev, M. M. Spalević, Error Bounds for Gauss-Lobatto Quadrature Formula with Multiple End Points with Chebyshev Weight Function of the Third and the Fourth Kind, Filomat, vol. 30, num. 1, 231-239 (2016), IF(2015)= 0.603, M22 Mathematics
  3. Lj. V. Mihić, The remainder term of Gauss-Radau quadrature rule with single and double end point, Publ. Inst. Math.(DOI 10.2298/PIM161115002M), IF(2014)=0.270, M23 Mathematics
  4. Ljubica Mihić, Aleksandar Pejčev, Ocena greške Gaus-Lobato kvadraturnih formula u odnosu na Čebiševljeve težinske funkcije druge, treće i četvrte vrste, Zbornik radova, V simpozijum ,,Matematika i primene”, str. 152-160 ( Beograd, 2014 )
  5. Ljubica Mihić: „Ojlerove jednačine-klasična teorija potencijalnih strujanja“, Matematički metodi mehanike, SANU, oktobar 2012. god.
  6. Ljubica Mihić, Multigrid method–implamentations in MATLAB, Technische Universitat Munchen, Munchen, December 2009.