Brend menadžment, MBRM

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaBrend menadžment
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Cilj
predmeta
Student će razumeti postupak brendiranja, karakteristike brenda, elemente identiteta, razvoj i primenu brendiranja. Tokom nastave na ovom predmetu student će biti upoznat sa značajem brendiranja i njegovim direktnim uticajem na uspešnost poslovanja.
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
– opiše osnove brend menadžmenta
– samostalno osmisli uspešnu brend strategiju i predloži strategiju pozicioniranja brenda
– pimenjuje tradicionalne i nove metode, postupke i strategije brendiranja radi što uspešnijeg tržišnog nastupa
– kreira i upravlja vrednostima brenda
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i razvoj koncepta brenda
2. Izvor dodate vrednosti brenda
3. Veze između savremenog potrošača i brenda
4. Pozicioniranje brenda
5. Strategije brendiranja i mogućnosti ekstenzije brenda
6. Kreiranje vrednosti brenda
7. Utvrđivanje vrednosti brenda
8. Elementi identiteta brenda
9. Čulno brendiranje
10. Specifični aspekti brendiranja (Brend u sektoru usluga, brendiranje područja…)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rešavanje studija slučaja samostalno i u grupama
2. Izrada, prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse
3. Poseta firmama i analiziranje uticaja brenda na poslovanje posećenih firmi
Literatura
1Veljković S., Brend menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010
2Cicvarić S., Brend – Kreiranje, pozicioniranje i održavanje, Zadužbina Andrejević,Beograd, 2006
3Keler K., Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall Pearson,
Education Internationa, 2003
4Keler K., Slučajevi najbolje prakse u brendiranju, Mas Medija, 2008
5Rakita B., Mitrović I., Brend menadžment, Savremena Administracija, Beograd, 2007.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
222
Metode
izvođenja
nastave
„ex katedra“ metodom, analizom studija slučaja iz prakse, radionicama, igra uloga, kvizovi znanja, prezentacija, debate, izrada projekta…
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit50
kolokvijumi
projekat50
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……