Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju, MINS

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaInformacioni sistemi u poslovnom odlučivanju
Broj ESPB10Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje za primenu informacionih sistema u poslovanju i poslovnom odlučivanju. Upoznavanje studenata sa životnim ciklusom razvoja i projektovanja IS, mogućnostima primene IS u poslovanju, te vrstama IS u zavisnosti na nivo odlučivanja i funkciju u organizacionom entitetu. Uviđanje povećanja kompetitivnosti, kvaliteta i ekonomičnosti poslovanja kao posledica primene IS.
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– determiniše karakteristike, vrste, osobine i faze razvoja različitih poslovnih IS
– identifikuje poslovne procese, strukturu i tok dokumenata u okviru poslovnog sistema, kao i da identifikuje informacione potrebe poslovnog entiteta
– predlaže poslovne odluke na osnovu analize podataka dobijene primenom poslovnih informacionih sistema
– predlaže informaciona poboljšanja u okviru poslovnog entiteta
– ocenjuje predložena informatička rešenja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Osnovni pojmovi iz oblasti informacionih sistema. Tipovi i arhitektura informacionih sistema. Modeli razvoja IS, klasične i agilne metode. Analiza sistema. Model podataka, model procesa. Zahmanov okvir kao sveobuhvatni model organizacije. Univerzalni jezik za modeliranje – UML. Standardizacija u softverskom inženjerstvu. CASE alati. Planiranje, projektovanje, razvoj, implementacija, korišćenje i održavanje IS. Dokumentacija informacionog sistema. ERP sistemi, CRM sistemi, strategijski IS. Analitička obrada. Veštačka inteligencija i ekspertni IS, heuristički sistemi. Upravljanje podacima i znanjem, menadžment znanja, poslovna inteligencija (BI), data mining, sistemi za podršku odlučivanju (DSS), grupni sistemi za podršku odlučivanju (GDSS), multidimenzionalna analiza podataka, OLTP i OLAP sistemi.  Sistemi za upravljanje dokumentima. Sistemi za podršku menadžmentu.
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživa-čki rad)Izbor računarske opreme i izbor aplikativnog softvera za potrebe poslovanja firmi i ličnu poslovnu primenu. Analiza slučajeva, strukturna sistemska analiza – primeri. Projektovanje informacionih sistema.  Izrada modela jednostavnijeg IS na konceptualnom nivou. Primeri projektovanja relacionih baza podataka. Rad sa formama. Pravljenje i interpretacija izveštaja. Izrada projekta poslovnih aplikacija. Izbor i upotreba različitih IS u cilju donošenja poslovnih odluka.
Literatura
1Rainer, Turban, Uvod u informacione sisteme, Datastatus, Beograd, 2009
2Rebecca M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006
3Kaluđerčić i S. Obradović: Projektovanje informacionih sistema i relacione baze podataka, VETŠ 2005.
4Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business information systems: development and management, Pearson Education 2009.
5Arsovski, Informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONPraktični istraživački radOstali časovi
422
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe, redovne konsultacije, analiza studija slučajeva, samostalni rad studenata, timski rad na izradi projektnog zadatka
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
Praktičan rad
(seminar/projekat)
50usmeni/pismeni50