Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju, MINS

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju
Broj ESPB 10 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje za primenu informacionih sistema u poslovanju i poslovnom odlučivanju. Upoznavanje studenata sa životnim ciklusom razvoja i projektovanja IS, mogućnostima primene IS u poslovanju, te vrstama IS u zavisnosti na nivo odlučivanja i funkciju u organizacionom entitetu. Uviđanje povećanja kompetitivnosti, kvaliteta i ekonomičnosti poslovanja kao posledica primene IS.
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– determiniše karakteristike, vrste, osobine i faze razvoja različitih poslovnih IS
– identifikuje poslovne procese, strukturu i tok dokumenata u okviru poslovnog sistema, kao i da identifikuje informacione potrebe poslovnog entiteta
– predlaže poslovne odluke na osnovu analize podataka dobijene primenom poslovnih informacionih sistema
– predlaže informaciona poboljšanja u okviru poslovnog entiteta
– ocenjuje predložena informatička rešenja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Osnovni pojmovi iz oblasti informacionih sistema. Tipovi i arhitektura informacionih sistema. Modeli razvoja IS, klasične i agilne metode. Analiza sistema. Model podataka, model procesa. Zahmanov okvir kao sveobuhvatni model organizacije. Univerzalni jezik za modeliranje – UML. Standardizacija u softverskom inženjerstvu. CASE alati. Planiranje, projektovanje, razvoj, implementacija, korišćenje i održavanje IS. Dokumentacija informacionog sistema. ERP sistemi, CRM sistemi, strategijski IS. Analitička obrada. Veštačka inteligencija i ekspertni IS, heuristički sistemi. Upravljanje podacima i znanjem, menadžment znanja, poslovna inteligencija (BI), data mining, sistemi za podršku odlučivanju (DSS), grupni sistemi za podršku odlučivanju (GDSS), multidimenzionalna analiza podataka, OLTP i OLAP sistemi.  Sistemi za upravljanje dokumentima. Sistemi za podršku menadžmentu.
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživa-čki rad) Izbor računarske opreme i izbor aplikativnog softvera za potrebe poslovanja firmi i ličnu poslovnu primenu. Analiza slučajeva, strukturna sistemska analiza – primeri. Projektovanje informacionih sistema.  Izrada modela jednostavnijeg IS na konceptualnom nivou. Primeri projektovanja relacionih baza podataka. Rad sa formama. Pravljenje i interpretacija izveštaja. Izrada projekta poslovnih aplikacija. Izbor i upotreba različitih IS u cilju donošenja poslovnih odluka.
Literatura
1 Rainer, Turban, Uvod u informacione sisteme, Datastatus, Beograd, 2009
2 Rebecca M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006
3 Kaluđerčić i S. Obradović: Projektovanje informacionih sistema i relacione baze podataka, VETŠ 2005.
4 Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business information systems: development and management, Pearson Education 2009.
5 Arsovski, Informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
4 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe, redovne konsultacije, analiza studija slučajeva, samostalni rad studenata, timski rad na izradi projektnog zadatka
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
Praktičan rad
(seminar/projekat)
50 usmeni/pismeni 50