Integrisani menadžment sistemi, MIMS

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Integrisani menadžment sistemi
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenta za primenu i razvoj IMS-a u organizaciji.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– Primeni stečena znanja i sposobnosti u oblasti parcijalnih standarda sistema menadžmenta;
– Definiše model IMS-a u organizaciji u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti organizacije;
– Planira potrebno vreme, resurse i troškove za njegovu primenu;
– Opredeli način primene modela IMS-a i
– Proceni uspešnost primene modela i izvrši potrebna prilagođavanja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Standardi i standardizacija u sistemima menadžmenta
2. Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001
3. Sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001
4. Sistem menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000
5. Sistem menadžmenta bezbednošću na radu OHSAS 18001
6. Ostali organizaciono upravljački standardi
7. Integracija i uspostavljanje IMS-a
8. Praćenje rada i upravljanje performansama
9. Informaciona podrška uspostavljanju i održavanju IMS-a
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Projekat uvođenja integrisanog sistema menadžmenta
2. Analiza uticaja procesa na kvalitet, životnu sredinu i bezbednost i zdravlje  zaposlenih
3. Pravci integracije standarda sistema menadžmenta
4. Iskustva u primeni integrisanih sistema menadžmenta
5. Rad u grupama, diskutovanje predloženih rešenja i ocenjivanje
Literatura
1 Živković, N., „Integrisani sistemi menadžmenta“, elektronsko izdanje, FON, 2012.
2 Rajković, D., “Integrisani sistemi menadžmenta u malim i srednjim preduzećima”, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2010.
3 Kamberović, B., Radlovački, V., Hekelova, E., ” Integrisani sistemi menadžmenta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
2 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Usmeno izlaganje, analiza studije slučaja, diskusija i demonstracija uloge.                                                                        Izrada projektnih radova, grupni rad i grupna diskusija.                                                                            Provera znanja putem testa u toku semestra i prezentacije i odbrane projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnost u toku
predavanja
5 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 50
kolokvijumi 25
projekat 20