Korporativne finansije, MKFN

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaKorporativne finansije
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Cilj
predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznavalje studenata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće  osposobljen da:
a) definiše, identifikuje i objasni problematiku korporativnih finansija,
b) povezuje i analizira materiju,
v) samostalno izvodi zaključke i
g) stečena znanja primeni u praktičnom radu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Korporacija kao oblik organizovanja,
2. Specifičnosti finansija korporacija,
3. Finansijska politika i finansijska analiza korporacija,
4. Upravljanje obrtnim sredstvima korporacija,
5. Investiciona ulaganja i ocena njihove efektivnosti,
6. Izvori finansiranja i cena kapitala korporacija,
7. Politika zaduživanja korporacija i politika isplate dividendi,
8. Utvrđivanje vrednosti korporacija
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživa-čki rad)1. Vremenska vrednost novca, diskontovanje i ostali finansijski (kamatni) obračuni u praksi značajni za korporativne finansije,
2. Finansijska analiza korporacija-primeri iz prakse,
3. Način utvrđivanja strukture i cene kapitala korporacija u praksi,
4. Upravljanje obrtnim sredstvima korporacije kroz primere iz prakse,
5. Metodologija izrade investicionih projekta i ekonomske ocene efikasnosti investicija,
6. Praktična izrada investicionog projekta i procene vrednosti kompanije i sl.
Literatura
1Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009
2Miloš Kastratović: Menadžment finansija preduzeća, FIM Beograd, 2001
3James C. Van Horne, John M. Wachowich, Osnove finansijskog menadžmenta, Data Status, Beograd, 2007
4Milorad Ivanišević: Poslovne finansija, CID, Beograd, 2011
5Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONPraktični istraživački radOstali časovi
222
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit50
kolokvijum20
projekat30