Korporativne finansije, MKFN

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Korporativne finansije
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Cilj
predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznavalje studenata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće  osposobljen da:
a) definiše, identifikuje i objasni problematiku korporativnih finansija,
b) povezuje i analizira materiju,
v) samostalno izvodi zaključke i
g) stečena znanja primeni u praktičnom radu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Korporacija kao oblik organizovanja,
2. Specifičnosti finansija korporacija,
3. Finansijska politika i finansijska analiza korporacija,
4. Upravljanje obrtnim sredstvima korporacija,
5. Investiciona ulaganja i ocena njihove efektivnosti,
6. Izvori finansiranja i cena kapitala korporacija,
7. Politika zaduživanja korporacija i politika isplate dividendi,
8. Utvrđivanje vrednosti korporacija
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživa-čki rad) 1. Vremenska vrednost novca, diskontovanje i ostali finansijski (kamatni) obračuni u praksi značajni za korporativne finansije,
2. Finansijska analiza korporacija-primeri iz prakse,
3. Način utvrđivanja strukture i cene kapitala korporacija u praksi,
4. Upravljanje obrtnim sredstvima korporacije kroz primere iz prakse,
5. Metodologija izrade investicionih projekta i ekonomske ocene efikasnosti investicija,
6. Praktična izrada investicionog projekta i procene vrednosti kompanije i sl.
Literatura
1 Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009
2 Miloš Kastratović: Menadžment finansija preduzeća, FIM Beograd, 2001
3 James C. Van Horne, John M. Wachowich, Osnove finansijskog menadžmenta, Data Status, Beograd, 2007
4 Milorad Ivanišević: Poslovne finansija, CID, Beograd, 2011
5 Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
2 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 50
kolokvijum 20
projekat 30