Međunarodno poslovanje, MMEP

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Međunarodno poslovanje
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je:
– sticanje teorijskih znanja potrebnih za uključivanje malih i srednjih preduzeća na međunarodno tržište;
– ovladavanje praktičnim znanjima i veštinama neophodnim za organizovanje i sprovođenje kompletnog izvoznog/uvoznog posla;
– ovladavanje veštinama internet marketinga, elektronskog plaćanja i ostalim veštinama neophodnim za savremen pristup međunarodnom poslovanju.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva, student će biti osposobljen da:
– objasni opiše značaj međunarodnog poslovanja za mala i srednja preduzeća i proceni uticaj poslovnog okruženja na posao na međunarodnom tržištu;
– proceni moguće načine finansiranja međunarodnog posla i osiguranja od rizika;
– uoči specifičnosti instrumenata marketing miksa u međunarodnom marketingu i odabere odgovarajuću kombinaciju;
– pripremi neophodnu dokumentaciju za izvozni/uvozni posao;
– vrednuje i primenjuje savremene trendove u međunarodnom poslovanju.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Međunarodno poslovanje, pojam i značaj za poslovanje malih i srednjih preduzeća;
2. Poslovno okruženje u međunarodnom poslovanju: ekonomsko, pravno, političko i kulturno;
3. Međunarodne i nacionalne institucije od značaja za poslovanje na međunarodnom tržištu;
4. Specifičnosti instrumenata marketing miksa u međunarodnom marketingu;
5. Izvoz i uvoz kao osnovne forme poslovanja malih i srednjih preduzeća u međunarodnom poslovanju i dokumentacija koja ih prati;
6. Carinski sistem i carinski postupak;
7. Finansiranje međunarodnih poslova;
8. Osiguranje od rizika poslovanja na međunarodnom tržištu;
9. Internet marketing i savremeni trendovi u međunarodnom poslovanju.
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživački rad) 1. Studije slučaja vezane za poslovanje na međunarodnom tržištu;
2. Radionica iz oblasti multikulturalnog marketinga;
3. Popunjavanje dokumenata neophodnih za uvozni i izvozni posao;
4. Popunjavanje carinske dokumentacije;
5. Praktična primena instrumenata  iz oblasti finansiranja međunarodnog poslovanja;
6. Radionica iz oblasti finansiranja dugoročnih izvoznih kredita preko nacionalnih i međunarodnih institucija finansiranja;
7. Posete preduzećima koja se bave poslovanjem na međunarodnom tržištu.
Literatura
1 Rakita, B., Međunarodni marketing, CID, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
2 Kozomara, J., Osnove međunarodnog poslovanja – Spoljnotrgovinske robne transakcije, CID, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013.
3 Kozomara, J., Stojadinović Jovanović, S., Međunarodno poslovno finansiranje, CID, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011.
4 Laušević, LJ., Finansiranje spoljne trgovine Srbije, Institut za poslovna istraživanja, Beograd, 2013.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, samostalno proučavanje literature, analiziranje primera kroz studije slučaja, grupne diskusije, radionice, prezentacije radova, testovi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnost pismeni ispit 50
praktična nastava 5 usmeni ispit
kolokvijum/test 15 praktični ispit
projekat 30