Mobilne aplikacije, MMAP

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Mobilne aplikacije
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Cilj
predmeta
Upoznavanje sa mobilnim tehnologijama i mogućnostima njihove primene u elektronskom poslovanju. Sticanje znanja i veština potrebnih za pronalaženje i kreiranje adekvatnih poslovnih mobilnih aplikacija i servisa u oblaku. Ovladavanje konceptima tehnologije internet i mobilnih aplikacija.
Ishod
predmeta
Po uspešnom okončanju predmeta studenti će biti sposobni da:
– koriste bežične mrežne resurse i razmenjuje podatke između različitih mobilnih uređaja,
– koriste mobilne platforme (Android, iOS i Internet) u poslovne svrhe,
– pronađu, instaliraju i administriraju aplikacije na mobilnim uređajima,
– primenjuju mobilne aplikacije u savremenom poslovanju,
– projektuju i realiziraju mobilne aplikacije u skladu sa svojim informacionim potrebama.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Bežično umrežavanje, mobilni operativni sistemi, mobilna identifikacija, bezbednost mobinih i bežičnih mreža, sveprisutno računarstvo, principi i osobine sveprisutnog računarstva, servisi mobilnog poslovanja, mobilno bankarstvo, mobilno plaćanje, NFC, mobilne berze, mobilni marketing, servisi bazirani na lokaciji, QR -kod, projektovanje aplikacija mobilnog poslovanja, softver otvorenog koda, primena semantičkog veba za integraciju informacija, virtuelizacija resursa, osnove cloud computinga, projektovanje cloud infrastrukture, vrste clouda, grid computing, aplikacije social computinga, migracija sa tradicionalne na cloud infrastrukturu, mogućnosti primene cloud servisa u savremenom poslovanju, privatnost, intelektualna svojina, piraterija digitalnih sadržaja.
Praktična nastava (vežbe, DON, praktički istraživa-čki rad) Primeri tehnologija mobilnog računarstva, rad sa mobilnim uređajima i platformama, upoznavanje i rad sa Android OS, iOS, WindowsMobile OS, upravljanje korisničkim interfejsom, administriranje mobilnih platformi, primeri aplikacija u navedenim okruženjima, primena mobilnih aplikacija u poslovanju, primena tehnologija za prenos podataka, primena i transformacija formata za prenos podataka, primeri primene softvera otvorenog koda u mobilnom računarstvu, alati za cloud infrastrukturu, okviri za upravljanje velikim količinama podataka, primena aplikacija Amazon Web Services, Google App Engine, Windows Azure.
Literatura
1 Buyya R et all., Cloud computing, Principles and Paradigms, Willey 2011.
2 Ronan Schwarz, Phil Dutson, James Steele, Nelson To, Android 4, Mikro knjiga, Beograd, 2014.
3 R. Meier, Professional Android 4 Application Development, Wrox, New Jersey 2012.
4 Ray Kamal, Mobile Computing, Oxford University Press, 2007.
5 Petzold C., “Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms”, Microsoft Press, Redmond, 2016
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
2 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe, redovne konsultacije, samostalni rad studenata, timski rad na izradi praktičnog projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 30
kolokvijumi 30+10
projekat 30