Oporezivanje u privatnom i javnom sektoru, MOPJ

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaOporezivanje u privatnom i javnom sektoru
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenta da primenjuje relevantne propise i ispunjava poreske i neporeske obaveze.
Ishod
predmeta
Student je osposobljen da:
– primeni konkretne poreske i neporeske propise na nivou određenog poslovnog etinteta;
-uoči eventualno postojanje greške ili nekog drugog problema kod utvrđivanja poreskih i neporeskih obaveza i predloži moguća rešenja;
-prikaže proces utvrđivanja i naplate konkretnih poreskih i neporeskih obaveza, kao i uslove i postupak ostvarivanja odgovarajućih olakšica u vezi sa ovim obavezama;
– organizuje poslove u vezi sa utvrđivanjem, planiranjem, izvršavanjem i kontrolom kako poreskih tako i neporeskih prava i obaveza privrednih subjekata i s tim u vezi ima kredibilnu komunikaciju sa nadležnim organima;
-protumači postupanje poreskih organa u vođenju postupka
-izabere optimalnu mogućnost reakcije poreskog obveznika na doneto rešenje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Poreski oblici i vrste poreza
2. Poreska osnovica i poreska stopa
3. Poreska oslobađanja i poreske olakšice
4. Porezi relevantni za preduzetnike i privredna društva
5. Učesnici u poreskom postupku
6. Osnovni elementi postupka utvrđivanja i naplate poreza
7. Neporeske obaveze privrednih subjekata
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Porez na dohodak fizičkih lica – preduzetnika u praksi, studija slučaja-analiza poreskog rešenja (opcije i mogućnosti daljeg postupanja)
2. Porez na dobit privrednih društava, studija slučaja-analiza poreskog rešenja (opcije i mogućnosti daljeg postupanja)
3. Porez na dodatnu vrednost u praksi, studija slučaja -analiza poreskog rešenja (opcije i mogućnosti daljeg postupanja)
4. Akcize u praksi, studija slučaja -analiza poreskog rešenja (opcije i mogućnosti daljeg postupanja)
5. Doprinosi, takse i naknade u praksi, studije slučaja
Literatura
1Dejan Popović: Poresko pravo, Pravni fakultet Beograd 2014;
2Marko Radičić, Božidar Raičević: Javne finansije – teorija i praksa, Data Status, 2011, Beograd
3Zakon o opštem upravnom postupku
4Zakoni i podzakonska akta
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
222
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave su predavanja i vežbe. Studenti će u saradnji sa nastavnikom biti u prilici da na prezentiranim studijama slučaja i odgovarajućim aktima organa nadležnih za poreske i neporeske obaveze analiziraju praktične primere utvrđivanja i rešavanja poreskih i neporeskih prava i obaveza privrednih subjekata. Prezentiranje kritičke ocene u vezi sa postupanjem poreskog organa.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijum/test60praktični ispit