Poslovna analiza, MPAN

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaPoslovna analiza
Broj ESPB10Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za razumevanje značaja i postupaka korišćenja različitih tehnika i metoda poslovne analize. Tokom nastave na ovom predmetu objašnjavaju se i analiziraju finansijski izveštaji preduzeća i  postupci analize bilansa konkretnog preduzeća korišćenjem naprednih tehnika programa za tabelarne proračune.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno završenog predmeta student je sposoban da:
– odabere odgovarajuće tehnike izrade i korišćenja formula u poslovnoj analizi
– opiše i navede ciljeve, pretpostavke, metode i vrste analize poslovanja i analize bilansa
– razlikuje i objasni instrumente analize bilansa                                                                                                                 – primeni u praksi najčešće korišćene pokazatelje analize na konkretno preduzeće
– analizira i uporedi dobijene rezultate analize
– rezimira uzroke i posledice dobijenih vrednosti pokazatelja analize
– oceni finansijski položaj i efikasnost poslovanja konkretnog preduzeća i preporuči mere za poboljšanje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Napredne tehnike izrade i korišćenja formula u programu za tabelarna izračunavanja
2. Rad sa listama
3. Izvedene tabele (pivot tabele)
4. ”Šta-ako” analiza, analiza osetljivosti
4. Analiza osnovnih funkcija preduzeća.
5. Finansijska analiza. Instrumenti finansijske analize.
6. Postupak finansijske analize.
7. Primena programa za tabelarne proračune u poslovnoj analizi i izveštavanju.
8. Ocena i izveštaj o poslovanju preduzeća.
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživački rad)1.Najvažnije operacije na radnim listovima, tehnike rada sa dijagramima
2.Funkcije za rad sa numericima, logičke funkcije, funkcije za pretraživanje, funkcije referenci i finansijske funkcije
3.Rad sa unutrašnjim  bazama podataka (listama): sortiranje liste,filtriranje liste,izrada međuzbirova, D-funkcije; Alat Goal Seek, Alat Solver
5. Instrumenti finansijske analize – analiza slučaja (primena na konkretnom primeru izabranog preduzeća)
6. Postupak finansijske analize primenom programa za tabelarne proračune – analiza slučaja (primena na konkretnom primeru izabranog preduzeća)
7. Ocena i izveštaj o poslovanju konkretnog preduzeća, kao rezultat prethodno primenjenih instrumenata i postupka.
Literatura
1Albright, S.C., Winston, W.L., Zappe, C.J, Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel,South-Western Cengage Learning, 2009.
2 J.Soldić-Aleksić,Primenjena analiza podataka,Ekonomski fakultet Beograd, 2015.
3H.Gerths, R.Hichert, Napredni grafikoni u Excelu, MCB edukacija / iLearn d.o.o.
4S. Besley, E.Brigham, Corporate finance, Data Status, 2015.
5J.C. Van Horne, J.M. Wachowichz, Jr.,Osnovi finansijskog menadžmenta, Mate, Zagre, 2014.
6K. Žager, I. Mamić Sačer, S. Sever, L. Žager, Analiza finansijskih izveštaja, MASMEDIA, Zagreb, 2008.
7R. Higgins,  Analysis for Financial Management, McGraw Hill, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONPraktični istraživački radOstali časovi
422
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, studije slučaja izabranih preduzeća, izrada projektnog zadatka i prezentacija poslovne analize konkretnog preduzeća.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktičan testusmeni ispit40
kolokvijumi/test25praktični ispit
projekat35