Poslovna analiza, MPAN

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Poslovna analiza
Broj ESPB 10 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za razumevanje značaja i postupaka korišćenja različitih tehnika i metoda poslovne analize. Tokom nastave na ovom predmetu objašnjavaju se i analiziraju finansijski izveštaji preduzeća i  postupci analize bilansa konkretnog preduzeća korišćenjem naprednih tehnika programa za tabelarne proračune.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno završenog predmeta student je sposoban da:
– odabere odgovarajuće tehnike izrade i korišćenja formula u poslovnoj analizi
– opiše i navede ciljeve, pretpostavke, metode i vrste analize poslovanja i analize bilansa
– razlikuje i objasni instrumente analize bilansa                                                                                      – primeni u praksi najčešće korišćene pokazatelje analize na konkretno preduzeće
– analizira i uporedi dobijene rezultate analize
– rezimira uzroke i posledice dobijenih vrednosti pokazatelja analize
– oceni finansijski položaj i efikasnost poslovanja konkretnog preduzeća i preporuči mere za poboljšanje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Napredne tehnike izrade i korišćenja formula u programu za tabelarna izračunavanja
2. Rad sa listama
3. Izvedene tabele (pivot tabele)
4. “Šta-ako“ analiza, analiza osetljivosti
4. Analiza osnovnih funkcija preduzeća.
5. Finansijska analiza. Instrumenti finansijske analize.
6. Postupak finansijske analize.
7. Primena programa za tabelarne proračune u poslovnoj analizi i izveštavanju.
8. Ocena i izveštaj o poslovanju preduzeća.
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživački rad) 1.Najvažnije operacije na radnim listovima, tehnike rada sa dijagramima
2.Funkcije za rad sa numericima, logičke funkcije, funkcije za pretraživanje, funkcije referenci i finansijske funkcije
3.Rad sa unutrašnjim  bazama podataka (listama): sortiranje liste,filtriranje liste,izrada međuzbirova, D-funkcije; Alat Goal Seek, Alat Solver
5. Instrumenti finansijske analize – analiza slučaja (primena na konkretnom primeru izabranog preduzeća)
6. Postupak finansijske analize primenom programa za tabelarne proračune – analiza slučaja (primena na konkretnom primeru izabranog preduzeća)
7. Ocena i izveštaj o poslovanju konkretnog preduzeća, kao rezultat prethodno primenjenih instrumenata i postupka.
Literatura
1 Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel, Albright, S.C., Winston, W.L., Zappe, C.J.,
South-Western Cengage Learning, 2009.
2 J.C. Van Horne, J.M. Wachowichz, Jr.,Osnovi finansijskog menadžmenta, Mate, Zagre, 2014.
3 M. Ivanišević, Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
4 K. Žager, I. Mamić Sačer, S. Sever, L. Žager, Analiza finansijskih izveštaja, MASMEDIA, Zagreb, 2008
5 Peterson P., Fabrozzi F., Analysis of Financial Statements, Wiley Publications, 2006.
6 Higgins R., Analzsis for Financial Management, McGraw Hill, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
4 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, studije slučaja izabranih preduzeća, izrada projektnog zadatka i prezentacija poslovne analize konkretnog preduzeća.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 60 Završni ispit poena 40
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit
praktičan test 10 usmeni ispit
kolokvijumi/test 20 praktični ispit 40
projekat 20