Poslovna prezentacija, grafika i multimedija, MPGM

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaPoslovna prezentacija, grafika i multimedija
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenta da u poslovanju koristi programe za obradu slika i multimedijalnih sadržaja kao i alate iz izradu i obradu prezentacija
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– izrađuje i koristi multimedijalne prezentacije u poslovanju
– koristi aplikacije za obradu multimedijalnih sadržaja
– planira, koncipira i izradi poslovnu prezentaciju
– usmeno izloži poslovnu prezentaciju
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Priprema i obrada grafičkih i multimedijalnih sadržaja
Rasterska i vektorska grafika – principi i kreiranje. Obrada fotografija. Zvuk. Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata. Video. snimaNJe i obrada video zapisa. Animacije: efekati, softver za izradu animacija.
Priprema i obrada poslovnih prezentacija
Uticaj okruženja na prezentaciju. Interakcija sa publikom, Isporuka prezentacija, Slajdovi. Upotreba slika, likova i crteža, dijagrama i grafikona i multimedijalnih sadržaja u poslovnim prezentacijama, Upravljanje prezentacijom, Povezivanje informacija u prezentaciji
Planiranje sadržaja, priprema i usmeno izlaganje prezentacije
Praktična nas-tava (vežbe, DON, prakat.istr. rad)Analiza slučajeva. Priprema i obrada grafičkih i multimedijalnih sadržaja. Priprema i obrada poslovnih prezentacija. Distribucija i publikovanje prezentacija, grafičkih i multimedijalnih sadžaja. Snimanje stanja i izrada projekta – poslovne prezentacije nove ili postojeće firme sa usmenim izlaganjem.
Literatura
1Scott Kelby, Photoshop CS6 i CC za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka, 2013.
2D. M. Cvetković,Računarska grafika, CET, Beograd, 2006
3Grupa autora, ECDL Advanced Syllabus 2.0 Module AM6 Presentation Using PowerPoint, Cia Training Ltd, 2009.
4Jennifer Smith, Jeremy Osborn, AGI Creative Team, Adobe Creative Suite 5 Design Premium: digitalna učionica, Mikro knjiga, 2011
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONPraktični istraž. radOstali časovi
222
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, praktične vežbe u računarskoj učionici, studije slučaja, snimanje stanja – realnih poslovnih problema za čije se rešavanje koristi poslovna prezentacija, praktični test, izrada projekta, usmeni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku predavanja10pismeni ispit
praktični test30usmeni ispit30
kolokvijumi/testpraktični ispit
projekat30