Poslovna prezentacija, grafika i multimedija, MPGM

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Poslovna prezentacija, grafika i multimedija
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenta da u poslovanju koristi programe za obradu slika i multimedijalnih sadržaja kao i alate iz izradu i obradu prezentacija
Ishod
predmeta
Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– izrađuje i koristi multimedijalne prezentacije u poslovanju
– koristi aplikacije za obradu multimedijalnih sadržaja
– planira, koncipira i izradi poslovnu prezentaciju
– usmeno izloži poslovnu prezentaciju
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Priprema i obrada grafičkih i multimedijalnih sadržaja
Rasterska i vektorska grafika – principi i kreiranje. Obrada fotografija. Zvuk. Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata. Video. snimaNJe i obrada video zapisa. Animacije: efekati, softver za izradu animacija.
Priprema i obrada poslovnih prezentacija
Uticaj okruženja na prezentaciju. Interakcija sa publikom, Isporuka prezentacija, Slajdovi. Upotreba slika, likova i crteža, dijagrama i grafikona i multimedijalnih sadržaja u poslovnim prezentacijama, Upravljanje prezentacijom, Povezivanje informacija u prezentaciji
Planiranje sadržaja, priprema i usmeno izlaganje prezentacije
Praktična nas-tava (vežbe, DON, prakat.istr. rad) Analiza slučajeva. Priprema i obrada grafičkih i multimedijalnih sadržaja. Priprema i obrada poslovnih prezentacija. Distribucija i publikovanje prezentacija, grafičkih i multimedijalnih sadžaja. Snimanje stanja i izrada projekta – poslovne prezentacije nove ili postojeće firme sa usmenim izlaganjem.
Literatura
1 Scott Kelby, Photoshop CS6 i CC za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka, 2013.
2 D. M. Cvetković,Računarska grafika, CET, Beograd, 2006
3 Grupa autora, ECDL Advanced Syllabus 2.0 Module AM6 Presentation Using PowerPoint, Cia Training Ltd, 2009.
4 Jennifer Smith, Jeremy Osborn, AGI Creative Team, Adobe Creative Suite 5 Design Premium: digitalna učionica, Mikro knjiga, 2011
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraž. rad Ostali časovi
2 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, praktične vežbe u računarskoj učionici, studije slučaja, snimanje stanja – realnih poslovnih problema za čije se rešavanje koristi poslovna prezentacija, praktični test, izrada projekta, usmeni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit
praktični test 30 usmeni ispit 30
kolokvijumi/test praktični ispit
projekat 30