Poslovno i tržišno komuniciranje, MPTK

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Poslovno i tržišno komuniciranje
Broj ESPB 10 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje za kreiranje strategije poslovne i tržišne komunikacije i efikasnu primenu pojedinih metoda i tehnika.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da:
• Razume preduslove uspešne poslovne komunikacije
• Kritički analizira pozitivnu i negativnu praksu poslovne i tržišne komunikacije
• Prikuplja informacije za odlučivanje o integrisanju miksa tržišne komunikacije uz poštovanje zakonskih i etičkih normi
• Planira i realizuje, samostalno i/ili sa timom, pojedine tehnike i sredstva poslovne komunikacije
• Rukovodi izradom strategije tržišne komunikacije preduzeća• Predlaže metode kontrole uspešnosti strategije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
 1. Mesto i uloga poslovnog i tržišnog komuniciranja u poslovnom uspehu preduzeća
 2. Preduslovi uspešne organizacione komunikacije i prevazilaženje barijera u komunikaciji
 3. Marketing koncepcija i komuniciranje preduzeća
 4. Integrisano marketing komuniciranje
 5. Integrisano marketing komuniciranje, informisanje i ubeđivanje potrošača
 6. Integrisanje sredstava marketing komunikacije (lična prodaja, oglašavanje, unapređenje prodaje, odnosi s javnošću, publicitet)
 7. Elektronska sredstva u službi poslovne i tržišne komunikacije
 8. Društvene mreže u službi poslovne i tržišne komunikacije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)
 1. Unapređenje veština poslovne komunikacije, prevazilaženje barijera
 2. Istraživanje i analiza pozitivnih i negativnih praksi poslovne i tržišne komunikacije
 3. Istraživanje za kreiranje promotivne strategije i predlog pojedinačnih taktika
 4. Izrada plana promocije preduzeća/institucije/proizvoda/usluge/ (ciljevi, ciljne grupe, kreiranje poruka i apela, medija plan, budžet, evaluacija),
 5. Organizacija događaja, odnosi sa medijima, simulacija konferencija za novinare i ostalih poslova odnosa s javnošću
Literatura
1. Ognjanov, G. Marketinške komunikacije. Ekonomski fakultet, Beograd, 2014
2. Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja. Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
3. Lehman, C.M. Du Frene, D.D. Poslovna komunikacija (BCOM). Data Status, Beograd, 2015.
4. Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije.  Beograd: Ekonomski fakultet, 2009.
5. Bazić, M. Poslovna komunikacija – savremeni put do uspeha. Megatrend, Beograd. 2009
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
4 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, analiza studija slučaja iz prakse, praktičan (timski) rad na radionicama, simulacija pojedinih metoda komunikacije, izrada i prezentacija projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 45 Završni ispit poena 55
vežbe 15 pismeni ispit  55
praktičan rad usmeni ispit
projekat 30 praktični ispit