Poslovno i tržišno komuniciranje, MPTK

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Poslovno i tržišno komuniciranje
Broj ESPB 10 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje za kreiranje strategije poslovne i tržišne komunikacije i efikasnu primenu pojedinih metoda i tehnika.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da:
• Objasni mesto i ulogu različitih sredstava interne i eksterne komunikacije preduzeća
• Kritički analizira pozitivnu i negativnu praksu poslovne i tržišne komunikacije
• Prikuplja informacije za odlučivanje o integrisanju miksa tržišne komunikacije uz poštovanje zakonskih i etičkih normi
• Planira i realizuje, samostalno i/ili sa timom, pojedine tehnike i sredstva poslovne komunikacije
• Rukovodi izradom strategije tržišne komunikacije preduzeća• Predlaže metode kontrole uspešnosti strategije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Strateška uloga komunikacije u poslovanju
2. Priroda, značaj, uloge i vrste komunikacije u poslovanju
3. Pisana i usmena, verbalna i neverbalna, interna i eksterna komunikacija
4. Prevazilaženje barijera u komunikaciji
5. Marketing koncepcija i komuniciranje preduzeća
6. Integrisano marketing komuniciranje
7. Elektronska sredstva u službi poslovne i tržišne komunikacije
8. Društvene mreže u službi poslovne i tržišne komunikacije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Istraživanje i analiza pozitivnih i negativnih praksi poslovne komunikacije
2. Primena metoda i veština pisane, usmene i neverbalne komunikcije
3. Istraživanje za kreiranje promotivne strategije i predlog pojedinačnih taktika 4. Izrada plana marketing komunikacije preduzeća/institucije
5. Organizacija događaja, odnosi sa medijima, simulacija konferencija za novinare i ostalih poslova odnosa s javnošću
Literatura
1. Ognjanov, G. Marketinške komunikacije. Ekonomski fakultet, Beograd, 2014
2. Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja. Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
3. Lehman, C.M. Du Frene, D.D. Poslovna komunikacija (BCOM). Data Status, Beograd, 2015.
4. C. L. Bovee, J. V. Thill. Suvremena poslovna komunikacija. Mate, Zagreb, 2010.
5. Bazić, M. Poslovna komunikacija – savremeni put do uspeha. Megatrend, Beograd. 2009
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
4 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, analiza studija slučaja iz prakse, praktičan (timski) rad na radionicama, simulacija pojedinih metoda komunikacije, izrada i prezentacija projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 45 Završni ispit poena 55
vežbe 15 pismeni ispit  55
praktičan rad usmeni ispit
projekat 30 praktični ispit