Praktični istraživački rad, MPIR

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Praktični istraživački rad
Broj ESPB 12 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov Položena Stručna praksa
Cilj
predmeta
Praktični istraživački rad treba da u potpunosti pripremi studenta za izradu i odbranu završnog rada koji se radi u preduzeću ili instituciji.
Ishod
predmeta
Praktični istraživački rad osposobljava studenta da samostalno uoči problem istraživanja, koristi literaturu i primenjuje istraživačke metode i tehnike u cilju formulisanja predloga za konkretno rešenje.
Sadržaj predmeta
1. Identifikacija praktičnog problema u preduzeću /instituciji ili mogućnosti unapređenja poslovnog procesa.
2. Snimanje stanja – prikupljanje potrebnih podataka.
3. Analiza prikupljenih podata, konsultacije sa zainteresovanim stranama.
4. Formulisanje početnog predloga rešenja, konsultacije sa zainteresovanim stranama.
5. Izrada izveštaja o rešenju problema – rada PIR.
6. Odbrana rada PIR pred komisijom i drugim zainteresovanim stranama.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
0 0 0 10 časova nedeljno 15 časova nedeljno
Metode
izvođenja
nastave
Predlozi problema za obradu, koje dostavljaju studenti ili saradnici praktičari iz preduzeća i institucija, analiziraju se na nastavnoj komisiji master studija, koju čine svi nastavnici i saradnici sa master studija. Ova komisija donosi odluku o temama koji će se obrađivati, studentima koji će ih obrađivati i odgovornom nastavniku – mentoru za PIR. Predlog svog načina rešavanja problema student brani pred komisijom koju čine najmanje mentor za PIR i saradnik praktičar. PIR se po pravilu obavlja u preduzećima i ustanovama, a konsultacije sa mentorom za PIR u Školi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastava – PIR 50 usmeni ispit 50
kolokvijumi
izrada rada PIR