Preduzetnički biznis, MPDZ

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Preduzetnički biznis
Broj ESPB 10 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenta da organizuje i vodi novi preduzetnički poduhvat.
Ishod
predmeta
Student je osposobljen da:
– Primeni specifične veštine za vođenje preduzetničkog biznisa;
– Identifikuje preduzetničku priliku;
– Analizira i oceni poslovni potencijal preduzetničke ideje;
– Definiše neophodne resurse po fazama razvoja preduzetničkog poduhvata;
– Pokrene i vodi preduzetnički poduhvat;
– Upravlja biznis procesima u oblasti razvoja novih proizvoda, usluga i procesa;
– Proceni uspešnost realizacije preduzetničkog poduhvata.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Preduzetništvo i razvoj poslovanja. Preduzetničke strategije. Preduzetnički biznis u malim i srednjim preduzećima. Preduzetnički proces. Identifikovanje poslovne prilike i definisanje preduzetničke ideje. Iniciranje preduzetničkog ulaganja. Analiza i ocena opravdanosti. Izrada biznis plana. Analiza okruženja.  Preduzetnički resursi. Finansiranje novog poduhvata. Obezbeđenje, tehničkih i ljudskih resursa. Pokretanje i upravljanje preduzetničkim biznisom; Uključivanje novog preduzetničkog biznisa u poslovanje organizacije; Država i podsticaj razvoju preduzetničkog biznisa. Razvojni trendovi i oblici savremenog preduzetničkog biznisa.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Izrada projekta/seminarskog rada iz oblasti preduzetničkog biznisa.
Analiza studije slučaja. Definisanje kriterijuma za selekciju poslovne ideje. Primena metodologije izrade strategije i biznis plana za preduzetnički biznis. Određivanje tržišnog potencijala i analiza neophodnih resursa. Organizovanje i projektovanje sitema upravljanja preduzetničkim biznisom. Timsko istraživanje sa prezentacijom i ocenom rada. Primena softvera za izradu biznis plana. Gostovanje uspešnih preduzetnika i poseta preduzećima i sajmovima.
Literatura
1 Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem, Dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2017.
2 Preduzetništvo, Dr Dragoslav Avlijaš, Dr Goran Avlijaš, Singidunum, Beograd, 2017.
3 Preduzetništvo, dr D. Jokić, dr S. Rakić, dr A. Mikić, VIPOS, Valjevo, 2013.
4 Preduzetništvo i male firme, David Deakins, Mark Freel, Data status, Beograd, 2012.
5 Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji, Privredna komora Srbije, 2012.
6 Preduzetništvo – savremeni pristup, Nenad D. Penezić, Akademska knjiga, Beograd 2008.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Praktični istraživački rad Ostali časovi
4 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Mentorski rad sa nastavnikom, timski ili/i individualni rad studenata, primena verbalne, tekstualne, ilustrativne i demonstrativne metode, rešavanje slučajeva iz prakse, izrada projekta, prezentacija i odbrana, provera znanja putem testa u toku semestra.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 60 Završni ispit poena 40
vežbe 10
praktična nastava pismeni ispit 40
kolokvijumi/test 20
projekat 30