Primenjene marketinške strategije, MPMS

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaPrimenjene marketinške strategije
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština za prepoznavanje marketing problema i iznalaženje adekvatnih marketing strategija kako bi se obezbedila što bolja tržišna pozicija i konkurentnost preduzeća na tržištu.
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
1. Prepozna marketinški problem,
2. Istraži i analizira tržišne mogućnosti
3. Kreira adekvatnu marketing strategiju
4. Kreira adekvatan marketing plan za realizaciju marketing strategije
Sadržaj predmeta:
Teorijska
nastava
1. Tržišna orijentacija preduzeća
2. Identifikovanje tržišnih mogućnosti
3. Osnovni elementi formulisanja marketing strategije
4. Određivanje marketing strategije
5. Razvijanje marketing strategije
6. Vrste marketing strategije
7. Proces marketing planiranja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Održavanje i povećanje tržišnog učešća konkretnog preduzeća
2. Segmentacija tržišta i izbor pravog segmenta
3. Analiza konkurencije
4. Izrada i odbrana predložene marketing strategije i marketing plana na konkretnom primeru
Literatura
1Milisavljević M; Strategijski marketing, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
2Filipović Vinka, Janičić Radmila; Strateški marketing, FON, Beograd, 2010
3Kotler, Keler; Marketing menadžment; Data status, Beograd, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
222
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, analiza studije slučaja iz prakse, radionice, debate, izrada projektnog zadatka i prezentacija rezultata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktičan testusmeni ispit
kolokvijumi/test30praktični ispit50
analiza primera iz prakse10