Primenjene marketinške strategije, MPMS

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Primenjene marketinške strategije
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština za prepoznavanje marketing problema i iznalaženje adekvatnih marketing strategija kako bi se obezbedila što bolja tržišna pozicija i konkurentnost preduzeća na tržištu.
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
1. Prepozna marketinški problem,
2. Istraži i analizira tržišne mogućnosti
3. Kreira adekvatnu marketing strategiju
4. Kreira adekvatan marketing plan za realizaciju marketing strategije
Sadržaj predmeta:
Teorijska
nastava
1. Tržišna orijentacija preduzeća
2. Identifikovanje tržišnih mogućnosti
3. Osnovni elementi formulisanja marketing strategije
4. Određivanje marketing strategije
5. Razvijanje marketing strategije
6. Vrste marketing strategije
7. Proces marketing planiranja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Održavanje i povećanje tržišnog učešća konkretnog preduzeća
2. Segmentacija tržišta i izbor pravog segmenta
3. Analiza konkurencije
4. Izrada i odbrana predložene marketing strategije i marketing plana na konkretnom primeru
Literatura
1 Milisavljević M; Strategijski marketing, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
2 Filipović Vinka, Janičić Radmila; Strateški marketing, FON, Beograd, 2010
3 Kotler, Keler; Marketing menadžment; Data status, Beograd, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, analiza studije slučaja iz prakse, radionice, debate, izrada projektnog zadatka i prezentacija rezultata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit
praktičan test usmeni ispit
kolokvijumi/test 30 praktični ispit 50
analiza primera iz prakse 10