Računovodstvo za mala i srednja preduzeća, MRMS

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaRačunovodstvo za mala i srednja preduzeća
Broj ESPB10Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za sticanje znanja neophodnih za samostalno ili timsko obavljanje računovodstvenih poslova u mikro, malim i srednjim preduzećima.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
a) Primenjuje regulativu za mikro, mala i srednja pravna lica
b) Sastavi finansijske izveštaje za mikro, malo i srednje preduzeće
v) Predloži računovodstvene politike i procene koje treba uključiti u interni akt preduzeća
g) Uporedi finansijske izveštaje preduzeća
Sadržaj predmeta:
Teorijska
nastava
1. Mala i srednja preduzeća u domaćoj i međunarodnoj regulativi
2. Osnove računovodstva za mala i srednja preduzeća
3. Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća
4. Računovodstvene politike i računovodstvene procene kroz interni akt
5. Računovodstveno izveštavanje za eksterne korisnike
6. Računovodstveno izveštavanje za interne korisnike
7. Računovodstveno izveštavanje preduzetnika
8. Elektronska dokumenta
9. Podnošenje finansijskih izveštaja elektronskim putem
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Formiranje akta o računovodstvu i računovodstvenim politikama
2. Formiranje i kretanje elektronskih dokumenata
3. Elektronsko podnošenje poreskih prijava
4. Elektronska predaja finansijskih izveštaja
5. Sastavljanje finansijskih izveštaja
6. Analiza finansijskih izveštaja mikro, malih i srednjih preduzeća
Svaki student je u obavezi da uz korišćenje aplikativnog softvera od kuće za svoje virtuelno preduzeće obavlja računovodstvene poslove
Literatura
1Škarić-Jovanović Kata, Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd 2015. godina
2Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica
3Božanić Jelica, Radovanović Sanja, Vasiljević Momčilo, Janković Marina, Mihailović Nenad, Osnovi računovodstva sa praktikumom, VIPOS Valjevo 2015. godina
4Ljubisavljević Snežana, Vasiljević Momčilo, Mihailović Nenad, Uvod u međunarodnu računovodstvenu regulativu, VIPOS Valjevo, 2013. godina
5Zakoni i propisi koji direktno i indirektno regulišu poslovanje malih i srednjih preduzeća, Prateća podzakonska akta, Časopisi iz oblasti računovodstva
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
422
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe, kao i rad u virtuelnom preduzeću koji će direktno biti nadgledan od strane nastavnika. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere na bazi podataka preuzetih iz mikro, malih i srednjih preduzeća. Takođe, studenti imaju obavezu da kroz izradu praktičnih radova, na zadate teme, prezentuju ostalim studentima svoje rezultate.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
kolokvijum20pismeni ispit 50
projekat 30usmeni ispit