Računovodstvo za mala i srednja preduzeća, MRMS

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Računovodstvo za mala i srednja preduzeća
Broj ESPB 10 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za sticanje znanja neophodnih za samostalno ili timsko obavljanje računovodstvenih poslova u mikro, malim i srednjim preduzećima.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
a) Primenjuje regulativu za mikro, mala i srednja pravna lica
b) Sastavi finansijske izveštaje za mikro, malo i srednje preduzeće
v) Predloži računovodstvene politike i procene koje treba uključiti u interni akt preduzeća
g) Uporedi finansijske izveštaje preduzeća
Sadržaj predmeta:
Teorijska
nastava
1. Mala i srednja preduzeća u domaćoj i međunarodnoj regulativi
2. Osnove računovodstva za mala i srednja preduzeća
3. Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća
4. Računovodstvene politike i računovodstvene procene kroz interni akt
5. Računovodstveno izveštavanje za eksterne korisnike
6. Računovodstveno izveštavanje za interne korisnike
7. Računovodstveno izveštavanje preduzetnika
8. Elektronska dokumenta
9. Podnošenje finansijskih izveštaja elektronskim putem
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Formiranje akta o računovodstvu i računovodstvenim politikama
2. Formiranje i kretanje elektronskih dokumenata
3. Elektronsko podnošenje poreskih prijava
4. Elektronska predaja finansijskih izveštaja
5. Sastavljanje finansijskih izveštaja
6. Analiza finansijskih izveštaja mikro, malih i srednjih preduzeća
Svaki student je u obavezi da uz korišćenje aplikativnog softvera od kuće za svoje virtuelno preduzeće obavlja računovodstvene poslove
Literatura
1 Škarić-Jovanović Kata, Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd 2015. godina
2 Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica
3 Božanić Jelica, Radovanović Sanja, Vasiljević Momčilo, Janković Marina, Mihailović Nenad, Osnovi računovodstva sa praktikumom, VIPOS Valjevo 2015. godina
4 Ljubisavljević Snežana, Vasiljević Momčilo, Mihailović Nenad, Uvod u međunarodnu računovodstvenu regulativu, VIPOS Valjevo, 2013. godina
5 Zakoni i propisi koji direktno i indirektno regulišu poslovanje malih i srednjih preduzeća, Prateća podzakonska akta, Časopisi iz oblasti računovodstva
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
4 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe, kao i rad u virtuelnom preduzeću koji će direktno biti nadgledan od strane nastavnika. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere na bazi podataka preuzetih iz mikro, malih i srednjih preduzeća. Takođe, studenti imaju obavezu da kroz izradu praktičnih radova, na zadate teme, prezentuju ostalim studentima svoje rezultate.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
kolokvijum 20 pismeni ispit  50
projekat  30 usmeni ispit