Stručna praksa, MPRA

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaStručna praksa
Broj ESPB10Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata da usvojena teorijska znanja primene u rešavanju konkretnih problema u poslovnom okruženju. Tokom izvođenja stručne prakse student će biti upoznat sa odvijanjem realnih poslovnih procesa i mogućim problemima.
Ishod
predmeta
Nakon obavljene stručne prakse student je sposoban da:
– praktično realizuje konkretan poslovni proces
– prepozna poslovne probleme i pruži adekvatna rešenje
– obavlja samostalno i timski poslovne zadatke
Sadržaj predmeta
Stručna praksa je rad studenta na radnom mestu (određenim poslovima) u preduzeću ili instituciji. Student i preduzeće/institucija se tokom rada u potpunosti pridržavaju svih propisa (zakona, podzakonskih akata) i opštih akata preduzeća/institucije. U toku svog rada student je neposredno odgovoran rukovodiocu nadležnom za radno mesto na kome student radi i mentoru stručne prakse (saradniku praktičaru). Student svakodnevno van radnog vremena piše kratki izveštaj o radu (dnevnik prakse) obima od 250 do 1000 znakova, po pravilu u elektronskoj formi. Mentor stručne prakse jednom nedeljno potvrđuje Školi prisustvo studenta na radnom mestu. Student na radnom mestu treba da provede najmanje 6 nedelja, odnosno 240 radnih sati, a za vođenje dnevnika prakse pripreme i provere znanja predviđeno je dodatnih 27 sati.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONPraktični istraživački radOstali časovi
000018 časova nedeljno
Metode
izvođenja
nastave
Tokom obavljanja stručne prakse studentu se određuje mentor stručne prakse (saradnik praktičar), lice zaposleno u preduzeću/instituciji sa najmanje visokim obrazovanjem prvog stepena. Mentor stručne prakse  raspoređuje studenta na, po pravilu, jedno do dva radna mesta tokom trajanja stručne prakse. Student može da radi i na radnim mestima za koje se zahteva najmanje srednja škola. Student na radnom mestu postupa po nalozima i uputstvima neposrednog rukovodioca za radno mesto na kome se nalazi i mentora stručne prakse. Tokom stručne prakse  mentor stručne prakse  ocenjuje rad studenta sa najviše 70 poena, a na kraju stručne prakse poznavanje poslovanja preduzeća/instiucije sa najviše 30 poena. Ocena na predmetu je opisna – uspešno obavio ili nije obavio.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastava70usmeni ispit30
kolokvijumi
seminari