Upravlјačko računovodstvo, MUPR

Studijski program Poslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studija master strukovne studije
Naziv predmeta Upravljačko računovodstvo
Broj ESPB 6 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština za primenu različitih upravljačkih koncepata, tehnika i metoda u obradi istorijskih i projektovanih poslovnih informacija u cilju pružanja pomoći menadžmentu u procesu odlučivanja i kontrole postavljenih ciljeva.
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
1. Prepozna informacione potrebe menadžera i na iste odgovori pripremom odgovarajućih informacija,
2. Primeni sistem obračuna troškova koji odgovara malom i srednjem preduzeću
3. Koristi upravljačke koncepte i tehnike u područjima upravljanja troškovima, kupcima, prilikom formiranja prodajnih cena, planiranja i kontrole, donošenja poslovnih odluka
4. Predloži formu i sadržinu izveštaja iz upravljačkog računovodstva
5. Izabere strategijski i operativni budžet
Sadržaj predmeta:
Teorijska
nastava
1. Pozicioniranje upravljačkog računovodstva
2. Računovodstvo troškova-osnova upravljačkog računovodstva
3. Klasični sistemi obračuna troškova
4. Savremeni koncepti i sistemi obračuna troškova
5. Alternativno poslovno odlučivanje
6. Analiza prelomne tačke
7. Izveštaji iz upravljačkog računovodstva
8. Strategijsko i operativno budžetiranje
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rešavanje zadataka sa analizom dobijenih rezultata
2. Studija slučaja na primeru domaćih i stranih privrednih društava
3. Studijske posete u cilju sagledavanja realnog funkcionisanja računovodstvenog informacionog sistema preduzeća Krušik, Gorenje Valjevo, Pivare Valjevo
4. Periodična provera teorijskih i metodoloških znanja studenata
Literatura
1 Malinić, D., Milićević, V., Stevanović, N. (2013). Upravljačko računovodstvo, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd
2 Malinić, S. (2008). Upravljačko računovodstvo. Ekonomski fakultet, Kragujevac
3 Malinić, S., Janjić, V. (2012). Računovodstvo troškova. Ekonomski fakultet, Kragujevac
4 Žarkić-Joksimović, N., Barjaktarović-Rakočević, S., Obradović, T. (2016). Upravljačko računovodstvo. Centar za razvoj menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
5 Malinić, D., Milićević, V., Glišić, M. (2014). Upravljačko računovodstvo – Zbirka zadataka, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija tog rada, grupna analiza slučajeva različite složenosti, i na kraju kritičko rasuđivanje o sadržaju i temama koje su predmet analize.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit 50
praktičan test  50 usmeni ispit
seminarski rad