Upravlјačko računovodstvo, MUPR

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaUpravljačko računovodstvo
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština za primenu različitih upravljačkih koncepata, tehnika i metoda u obradi istorijskih i projektovanih poslovnih informacija u cilju pružanja pomoći menadžmentu u procesu odlučivanja i kontrole postavljenih ciljeva.
Ishod
predmeta
Student će biti osposobljen da:
1. Prepozna informacione potrebe menadžera i na iste odgovori pripremom odgovarajućih informacija,
2. Primeni sistem obračuna troškova koji odgovara malom i srednjem preduzeću
3. Koristi upravljačke koncepte i tehnike u područjima upravljanja troškovima, kupcima, prilikom formiranja prodajnih cena, planiranja i kontrole, donošenja poslovnih odluka
4. Predloži formu i sadržinu izveštaja iz upravljačkog računovodstva
5. Izabere strategijski i operativni budžet
Sadržaj predmeta:
Teorijska
nastava
1. Pozicioniranje upravljačkog računovodstva
2. Računovodstvo troškova-osnova upravljačkog računovodstva
3. Klasični sistemi obračuna troškova
4. Savremeni koncepti i sistemi obračuna troškova
5. Alternativno poslovno odlučivanje
6. Analiza prelomne tačke
7. Izveštaji iz upravljačkog računovodstva
8. Strategijsko i operativno budžetiranje
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rešavanje zadataka sa analizom dobijenih rezultata
2. Studija slučaja na primeru domaćih i stranih privrednih društava
3. Studijske posete u cilju sagledavanja realnog funkcionisanja računovodstvenog informacionog sistema preduzeća Krušik, Gorenje Valjevo, Pivare Valjevo
4. Periodična provera teorijskih i metodoloških znanja studenata
Literatura
1Malinić, D., Milićević, V., Stevanović, N. (2013). Upravljačko računovodstvo, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd
2Malinić, S. (2008). Upravljačko računovodstvo. Ekonomski fakultet, Kragujevac
3Malinić, S., Janjić, V. (2012). Računovodstvo troškova. Ekonomski fakultet, Kragujevac
4Žarkić-Joksimović, N., Barjaktarović-Rakočević, S., Obradović, T. (2016). Upravljačko računovodstvo. Centar za razvoj menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
5Malinić, D., Milićević, V., Glišić, M. (2014). Upravljačko računovodstvo – Zbirka zadataka, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
222
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija tog rada, grupna analiza slučajeva različite složenosti, i na kraju kritičko rasuđivanje o sadržaju i temama koje su predmet analize.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit50
praktičan test 50usmeni ispit
seminarski rad