Završni master rad, MRAD

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaZavršni master rad
Broj ESPB18Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Cilj
predmeta
Završnim radom na master strukovnim studijama student povezuje i primenjuje stečena znanja u rešavanju konkretnih praktičnih problema u poslovanju preduzeća/institucija.
Ishod
predmeta
Pisanjem i odbranom završnog rada student je osposobljen da:
– prepozna, prikupi relevantne podatke, analizira i predlaži načine rešavanja realnog poslovnog problema u preduzećima/institucijama
– izradi predlog rešenja problema,
– prezentuje i odbrani svoj predlog-završni master rad, pred komisijom i drugim zainteresovanim stranama.
Sadržaj predmeta
Završni rad sadrži: naslovnu stranu, apstrakt (na srpskom i engleskom jeziku), sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak, spisak literature i priloge. Apstrakt rada napisan je na srpskom i engleskom jeziku. U uvodu se predstavlja cilj, predmet i značaj rada, praktičan problem koji će se razmatrati i sadržaj po delovima. Kroz glavni deo rada student obrađuje praktičan problem, koristeći odgovarajuću metodologiju putem koje dolazi do rešenja konkretnog problema. Zaključak sadrži rezultate do kojih se došlo u radu, kao i predloge mera za poboljšanje poslovanja konkretnog preduzeća/institucije. Spisak literature sadrži sve bibliografske izvore korišćene prilikom izrade završnog rada. Ukoliko razmatrani problem zahteva odgovarajuće priloge, isti se prilažu na kraju završnog rada.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONPraktični istraživački radOstali časovi
000032 časa nedeljno
Metode
izvođenja
nastave
Predlozi problema za obradu, koje dostavljaju studenti ili saradnici praktičari iz preduzeća i institucija, analiziraju se na nastavnoj komisiji master studija, koju čine svi nastavnici i saradnici sa master studija. Ova komisija donosi odluku o izboru tema koje će se obrađivati, studentima koji će ih obrađivati, odgovornom nastavniku – mentoru master rada i komentoru master rada – saradniku praktičaru iz preduzeća/institucije. Prilikom izrade master rada studentu je obezbeđena kontinuirana saradnja sa mentorom, odnosno komentorom zabršnog rada. Završni rad mora da sadrži argumente studenta u kojima se potvrđuju odgovarajući stavovi, a da se pri tome koristi odgovarajuća metodologija. Predlog svog načina rešavanja problema student brani u Školi pred komisijom koju čine mentor i komentor master rada i najmanje još jedan nastavnik.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
usmena javna odbrana50
pisani master rad50
kolokvijumi