Overa predmeta o prisustvu aktivnoj nastavi

Overom predmeta potvrđuje se pohađanje aktivne nastave na predmetu.
Predmet je overen ako je potpisom u indeks od strane nastavnika potvrđeno da je student prisustvovao više od polovine časova nastave.
Studenti koji nisu ostvarili pravo na potpis iz stava 2. ovog člana mogu da zahtevaju organizovanje nadoknade Nastave, koja će biti organizovana saglasno mogućnostima Škole, po pravilu u toku raspusta.
Overa predmeta obavlja se na predavanjima, odnosno vežbama počev od sredine drugog   ciklusa nastave pa do kraja Bloka.