Konkurs za upis studenata na studije drugog stepena visokog obrazovanja – master strukovne studije

Na osnovu člana 97., 98., 99. i 100. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“,br. 88/2017), člana 75. Statuta br. 265/2 od 10.06.2015. godine (prečišćen tekst) i člana 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika o master strukovnim studijama br. 648/3 od 18.10.2017. godine (prečišćen tekst),

direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Valјevo (u dalјem tekstu: VIPOS), na predlog Nastavno-stručnog veća, a u skladu sa Odlukom br. 606/1 od 12.10.2017. godine, objavlјuje

 

K O N K U R S

za upis studenata na studije drugog stepena visokog obrazovanja – master strukovne studije u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valјevu,

čiji je osnivač Republika Srbija, u školskoj 2017/2018. godini

 OPŠTE ODREDBE

 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valјevo, utvrđuje da u školsku 2017/18. godinu upisuje ukupno 50 studenata na master strukovne studije – studijski program Poslovna ekonomija i informatika u okviru broja studenata iz Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa.

Visina školarine za državlјane Republike Srbije za studije po programu iz tačke 1. ovog Konkursa iznosi 78.000,00 dinara, odnosno 1.300,00 dinara po 1 ESPB bodu.

Visina školarine za strane državlјane za studije po programu iz tačke 1. ovog Konkursa iznosi 1.200 eur-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno 20 eur-a po 1 ESPB bodu.

 1. Na master strukovni studijski program, koji traje najmanje dve školske godine, a ima obim od najmanje 120 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su:

– završili osnovne akademske i strukovne studije i ostvarili najmanje 180 ESPB bodova, odnosno lica koja su završila osnovne studije u najmanjem trajanju od tri godine po Zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju;

– pravo na upis imaju i kandidati studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija ove Škole;

– pravo na upis imaju i kandidati koji su završili studije prvog ili započeli ili završili studije drugog stepena na drugoj visokoškolskoj ustanovi u okviru obrazovno-naučnog polјa društveno-humanističkih nauka i odgovarajućih stručnih oblasti bliže opisanih Odlukom VIPOS-a o užim naučnim oblastima br. 563/5 od 26.09.2016. godine (prečišćen tekst)

i koji su odgovarajuće rangirani na Konkursu za upis.

 1. Strani državlјanin može se upisati na master strukovni studijski program VIPOS-a iz tačke 1. ovog Konkursa, pod istim uslovima kao i državlјanin Republike Srbije, u pogledu završenog prethodnog obrazovanja i uslova da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje.

 1. U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničena po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etičkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.

Osobe sa hendikepom mogu polagati kvalifikacioni prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima VIPOS-a.

Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita i to obrazloženje dostaviti prilikom prijave na Konkurs za upis na studijski program.

 1. Kandidat koji konkuriše za upis na studije polaže kvalifikacioni prijemni ispit kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti ekonomije ili informatike.

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija ove Škole ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit. Pored ovih kandidata, kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili studije prvog stepena ili započeli ili završili studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti Ekonomskih nauka, Menadžmenta i organizacije i Informatike i informacionih sistema.

Na kvalifikacionom prijemnom ispitu proveravaju se znanja, sklonosti i sposobnosti koji odgovaraju prirodi studijskog programa.

Mesto na rang-listi, odnosno redosled za kandidate koji su položili kvalifikacioni prijemni ispit i kandidate koji nemaju obavezu polaganja kvalifikacionog prijemnog ispita, se utvrđuje na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama pomnožene indeksom 10.

 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valјevo, utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po opisanim kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom. Mesto na rang-listi određuju da li kandidat može biti upisan na master strukovne studije.

 1. Komisija za upis sastavlјa rang-listu kandidata za upis na master strukovne studije koju objavlјuje na oglasnoj tabli VIPOS-a.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavlјen na rang-listi u roku od 24 sata od trenutka objavlјivanja rang-liste.

O prigovoru odlučuje direktor VIPOS-a Rešenjem, po pribavlјenom mišlјenju Komisije za upis, u roku od 24 sata od ulaganja prigovora.

Kandidat može izjaviti žalbu Savetu VIPOS-a u roku od 24 sata od prijema Rešenja koje je doneto po prigovoru. Savet VIPOS-a rešava po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema.

 1. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima i žalbama, VIPOS utvrđuje i objavlјuje konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

 1. Pravo upisa stiče kandidat koji je ispunio uslove i na konačnoj rang-listi svih kandidata nalazi se na pripadajućem mestu sa ukupnim brojem bodova stečenim po opisanom kriterijumu utvrđenim ovim Konkursom.

Ako se kandidat koji je na to stekao pravo ne upiše u roku predviđenim Konkursom umesto njega se upisuje naredni kandidat sa konačne rang-liste koji ispunjava sve uslove.

Kandidat može biti upisan isklјučivo kao samofinansirajući student, ukoliko se na rang-listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji je određen Uverenjem o akreditaciji i Konkursom VIPOS-a. Sa kandidatima koji se upišu na master strukovne studije VIPOS zaklјučuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

 1. U slučaju istog broja bodova prednost na rang-listi dobija kandidat sa većom prosečnom ocenom ostvarenom u toku trajanja i završetka osnovnih studija.

Konkursni rok počinje 23. oktobra 2017. godine, i to:

prijavlјivanje kandidata i predaja dokumenata: od 23. oktobra do 3. novembra 2017. godine u terminu od 8-15 časova u studentskoj službi (kancelarija broj 5)

polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita: 8. novembra 2017. godine, prema rasporedu objavlјenom u VIPOS-u.

upis primlјenih kandidata: od 13. do 17. novembra 2017. godine, prema rasporedu objavlјenom u VIPOS-u.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli VIPOS-a i web sajtu.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila kvalifikacionog prijemnog ispita i sve aktivnosti vezane za formiranje rang-liste i konačne rang-liste, prigovora, žalbe, upisa primlјenih kandidata itd. koje će VIPOS obaviti prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnikom o master strukovnim studijama, Pravilnikom o studijama i ovim Konkursom.

 

UPIS STUDENATA STRANIH DRŽAVLjANA

Na master strukovne studije mogu se upisati i kandidati strani državlјani do broja koji je utvrđen Uverenjem o akreditaciji i ovim Konkursom.

Kandidat-strani državlјanin, prilikom prijavlјivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim strukovnim ili akademskim studijama visokog obrazovanja, završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i Rešenje nadležne ustanove da mu visokoškolska isprava daje mogućnost da se uklјuči u više nivoe obrazovanja.

Pre upisa kandidat strani državlјanin, dužan je da VIPOS-u podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene Komisije, a ukoliko nema to uverenje, provera da li vlada srpskim jezikom biće sprovedena od strane Komisije VIPOS-a.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANјINE I SUSEDNIH ZEMALjA

Pripadnik srpske nacionalne manjine i susedne zemlјe u šk. 2017/18. godini može upisati prvu godinu master strukovnih studija pod istim uslovima kao državlјanin Republike Srbije u statusu studenta koji sam finansira svoje školovanje.

Susedne zemlјe su Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na master strukovne studije VIPOS-a, kandidat podnosi i izjavu u pisanoj formi da je pripadnik srpske nacionalne manjine (model izjave uručuje se kandidatu prilikom predaje dokumenata u Studentskoj službi VIPOS-a).

OSTALE ODREDBE

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplomu o završenim osnovnim strukovnim ili akademskim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova, diplomu o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva,
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Visinu naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita, koji kandidati plaćaju na tekući-račun VIPOS-a broj: 840-963666-21, određuje Savet VIPOS-a i ista iznosi 5.000,00 dinara za kandidate koji polažu kvalifikacioni prijemni ispit, a za kandidate koji kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu naknada za obradu zahteva iznosi 2.500,00 dinara.

Kandidati su obavezni da na polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis u VIPOS podnose:

 • originalna dokumenta: diplomu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine.

Prilikom upisa kandidati plaćaju:

 • 700,00 dinara za indeks i obrasce ŠV-20.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang-liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u VIPOS-u podneti u roku predviđenom za prijavlјivanje na Konkurs.

Kvalifikacioni  prijemni ispit na master strukovnom studijskom programu Poslovna ekonomija i informatika se sastoji od izrade testa iz predmeta Ekonomija ili Poslovna informatika.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Konkursa biće dostupna na oglasnoj tabli VIPOS-a i internet stranici www.vipos.edu.rs.

Eventualne izmene Konkursa u pogledu termina za podnošenje prijava i polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita, biće objavlјene na oglasnoj tabli VIPOS-a i na web sajtu.

VIPOS zadržava pravo izmene Konkursa na osnovu Odluka koje donese Konferencija akademija strukovnih studija, Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili Vlada Republike Srbije.

                                                                                    Direktor VIPOS-a

                                                                                      dr Mlađen Vićentić s.r.