Konkurs za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valјevu, čiji je osnivač Republika,

u školskoj 2017/18. godini

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valјevu, u prvu godinu master strukovnih studija školske 2017/18. godine upisuje ukupno 50 studenata na studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

Predaja dokumenata obaviće se od 23. oktobra do 3. novembra 2017. godine u terminu od 8 do 15 časova u prostorijama Škole.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • diplomu o završenim osnovnim strukovnim ili akademskim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova, diplomu o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
  • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva
  • izvod iz matične knjige rođenih.

Kvalifikacioni prijemni ispit se polaže 8. novembra 2017. godine.

Upis primlјenih kandidata obaviće se od 13. do 17. novembra 2017. godine.

Visina školarine za studente državlјane RS iznosi 78.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državlјane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Visina naknade za kandidate koji polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 5.000,00 dinara, a visina naknade za obradu zahteva, za kandidate koji ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 2.500,00 dinara, a ista se plaća na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735, kao i na sajtu Škole www.vipos.edu.rs.

Kompletan sadržaj Konkursa za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija možete pogledati ovde.