Sličnosti i razlike radnog okruženja Windows 7 i Windows 10

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Dejan Beljić, dana 20.10.2017. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Plećić Miloša iz Valjeva na temu: “Sličnosti i razlike radnog okruženja Windows 7 i Windows 10

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 26.10.2017. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Plećić Miloš iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs