Sistem menadžmenta životnom sredinom

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Milivoje Stanković, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Đorđe Pavlović, dana 9.7.2018. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Prčetić Marije iz Priboja na temu: “Sistem menadžmenta životnom sredinom

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.07.2018. godine sa početkom u 13:00 časova, u slušaonici broj 10.

Kandidat Prčetić Marija iz Priboja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs