Konkurs za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija u septembarskom roku

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2018/19. godini

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija  u  Valjevu, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2018/19. godine u drugom konkursnom roku, upisuje u statusu samofinansiranja 85 studenata i u statusu budžetskog finansiranja 70 studenata.

 

Studijski programi Broj studenata koji se finansira

iz budžeta

Broj studenata

koji plaćaju školarinu

Školarina u dinarima

 

Poslovna ekonomija 51 33 66.000,00
Poslovna ekonomija/studije na daljinu 30 66.000,00
Poslovna informatika 19 66.000,00
Poslovna informatika/studije na daljinu 22 66.000,00
UKUPNO: 70 85 155

 

U skladu sa Odlukom Vlade RS br. 612-4160/2018 od 10.05.2018. godine pored 130 studenata prikazanih u tabeli u šk. 2018/19. godinu može se na teret budžeta upisati 1 student sa invaliditetom, i 1 student – državljanin RS koji je u šk. 2017/18. godini srednju školu završio u inostranstvu.

 U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru i to:

  1. Osnovi ekonomije
  2. Poslovna ekonomija
  3. Informatika
  4. Opšta informisanost

Predaja dokumenata za drugi upisni rok obaviće se 3., 4., i 5.09.2018. godine u terminu od 8 do 15 časova u prostorijama Škole.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata: svedočanstva svih razreda srednje škole, diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (fiskalni isečak ili nalog za uplatu).

Prijemni ispit za drugi konkursni rok polagaće se 12.09.2018.godine

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati plaćaju na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Uslovi za određivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi biće usklađeni sa odredbama Zajedničkog konkursa.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735.

Kompletan sadržaj Konkursa za upis na I godinu šk. 2018/19. godine možete pogledati ovde.