Konkurs za upis na master studije u III upisnom roku šk. 2018/19.

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu master strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika,

u III upisnom roku šk. 2018/19. godine

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u prvu godinu master strukovnih studija školske 2018/19. godine upisuje ukupno 50 studenata na studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

Predaja dokumenata obaviće se od 1. do 10. novembra 2018. godine u terminu od 8 do 15 časova u prostorijama Škole (Studentska služba – kancelarija br. 5)

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose neoverene fotokopije sledećih dokumenata:

  • diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova ili
  • diplomu o završenim trogodišnjim studijama više škole po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ili
  • uverenje o statusu studenta drugog stepena visokog obrazovanja strukovnih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili
  • dokaz o završenim specijalističkim strukovnim studijama
  • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva
  • izvod iz matične knjige rođenih.

 

Kvalifikacioni prijemni ispit se polaže 13. novembra 2018. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se od 14. do 17. novembra 2018. godine.

 

Visina školarine za studente državljane RS iznosi 78.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Visina naknade za kandidate koji polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 5.000,00 dinara, a visina naknade za obradu zahteva, za kandidate koji ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 2.500,00 dinara, a ista se plaća na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21.

 

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija VIPOS-a ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit.

Kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili strukovne studije prvog stepena ili započeli strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta i oganizacije i informatike i informacionih sistema.

 

Kompletan sadržaj Konkursa za upis na I godinu šk. 2018/19. godine možete pogledati ovde.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735.