Predaja i odbrana završnih radova

  1. Odobrava se produžetak roka za završetak studija studentima akreditovanih studija koji su položili sve ispite (ostvarili 168 ESPB), a u fazi su izrade ili predaje završnog rada.
  2. Studenti iz tačke 1. ove Odluke obavezni su da predaju završni rad najkasnije do 19.10.2018. godine i isti odbrane do 31.10.2018. godine.
  3. Studenti koji do označenog roka iz tačke 2. ove Odluke ne predaju i ne odbrane završni rad, imaju obavezu da završe školovanje po planu i programu akreditovanom od 2012/13. godine.