Novi marketinški predmeti na master strukovnim studijama

Pored novih informatičkih predmeta, na master strukovnim studijama Visoke poslovne škole strukovnih studija, u skladu sa inoviranjem studijskih programa kao i potrebama tržišta rada, započeta je nastava iz tri nova marketinška predmeta: Primenjene marketinške strategije, Međunarodno poslovanje i Brend menadžment.

Kako objašnjava profesor dr Mlađen Vićentić, cilj predmeta Primenjene marketinške strategije jeste da student stekne znanja i veštine, da prepozna marketing problem i predloži adekvatnu marketing strategiju koja će obezbediti što bolju tržišnu poziciju i konkurentnost preduzeća na tržištu.

– U tom smislu, studenti će biti osposobljeni da istraže i analiziraju tržišne mogućnosti preduzeća, predlože konkretnu marketing strategiju i izrade marketing plan za konkretno preduzeće. Da bi sve to što bolje uradili, neophodno je da se upoznaju i konkretno obuče kako da se primene sledeće marketing strategije: povećanja i održavanja tržišnog učešća, segmentacije tržišta, diferenciranja ponude i pozicioniranja proizvoda – kaže dr Vićentić i dodaje da će poseban akcenat u konkretnoj primeni ovog predmeta biti stavljen na specifičnosti kreiranja i primene ovih strategija za mala preduzeća i preduzetnike, takozvani “Gerila marketing”.

Nove tendencije u svetu koje su dovele do ekspanzije međunarodnog poslovanja kao poslovne prakse, više nego ikada pred preduzetnike i menadžere stavljaju imperativ pokušaja izlaska na međunarodno tržište i opstanka na njemu, uprkos jakoj konkurenciji, napominje dr Dragoslava Sredojević, predavač na predmetu Međunarodno poslovanje na VIPOS-ovim master studijama.

– U skladu sa tom potrebom koncipiran je predmet Međunarodno poslovanje, gde je akcenat stavljen na ovladavanje neophodnim znanjem za uključivanje malih i srednjih preduzeća u međunarodne tokove, bez ambicije da se dublje zalazi u različite načine poslovanja koje koriste velike kompanije. Studenti su u prilici da na konkretnim studijama slučaja stave sebe u situaciju da razmatraju određene probleme preduzeća pri izvozno-uvoznim aktivnostima i ponude rešenja, a kroz izradu zadatog Projekta obave potrebne istraživačke aktivnosti na ciljnom tržištu i odaberu najpogodniji način za izlazak na to tržište – objašnjava profesorka dr Sredojević.

Po njenim rečima, slušajući ovaj predmet, studenti dobijaju priliku da nauče kako da organizuju svoje preduzeće na najbolji način da bi uspešno obavili sve radnje koje zahtevaju izvozno-uvozni poslovi, ali se i osposobljavaju da uspešno obave pregovore sa inostranim partnerom.

Kada je reč o Brend menadžmentu, kao relativno novoj disciplini na na našim visokim školama i fakultetima, ključni zadak tog predmeta jeste da proizvod i preduzeće učini vidljivim i prepoznatljivim na tržištu i da stvori kvalitetnu vezu sa potrošačima.

– “Preduzeća proizvode proizvode, a potrošači kupuju brendove”, osnova je na kojoj su postavljeni i teorijski i praktičan rad na predmetu. Od teorijskih koncepata studenti će imati priliku da se upoznaju sa osnovama brendiranja, pravnim aspektima zaštite elemenata brenda, strategijama izgradnje brenda kao izvora dodate vrednosti, izgradnjom elemenata identiteta brenda, sa posebnim osvrtom na holistički pristup i brendiranje uz upotrebu čula – kaže predavač dr Biljana Rabasović.

Što se tiče izrade praktičnog projekata u sklopu Brend menadžmenta, studenti na master studijama će imati priliku da odaberu izradu strategiju brendiranja i pozicioniranja sopstvenog proizvoda ili usluge, ili izradu predlog unapređenja strategije brendiranja i pozicioniranja za preduzeće u kome su angažovani, ili projekat zaštite geografskog porekla jednog tradicionalnog srpskog proizvoda.