Novi predmeti za studente master studija iz oblasti finansija, poreza i računovodstva

U skladu sa stalnim inoviranjem studijskih programa na osnovnim i master strukovnim studijama, kao i u skladu sa potrebama poslodavaca, Visoka poslovna škola strukovnih studija je, pored informatičkih i marketinških predmeta o čemu smo već pisali, uvela i tri nova predmeta za studente druge godine master studija: Upravljačko računovodstvo, Korporativne finansije i Oporezivanje u javnom i privatnom sektoru.

Predmet Upravljačko računovodstvo, koji našim studentima mastera predaju dr Momčilo Vasiljević i Marina Janković Perić, polazeći od trenutnog nivoa njihovog znanja studenata i zahteva poslodavaca, nudi studentima dve grupe znanja.

“Najpre, studenti će nakon odslušanog predmeta biti osposobljeni da u svojoj firmi ili angažovanjem kod drugog poslodavca utvrde cenu koštanja gotovih proizvoda, nedovršenih proizvoda ili usluga. Potom, uprava preduzeća biće u mogućnosti da dobije od obučenog studenata odgovore za realne poslovne situacije uz poređenje troškova i koristi kod poslovnih dilema koje budu imali kao što su da li određeni proizvod treba uvesti u proizvodni program ili da li iz postojećeg proizvodnog programa treba izbaciti neki proizvod ili paletu proizvoda, da li je isplativo uvesti novu smenu u proizvodnom ili trgovinskom preduzeću, da li je isplativo ulagati u reklamu, da li se isplati davati dodatne popuste. Student će formirati tabelu po kojoj u svakom momentu može da zna efekat procenta popusta na profit firme”, objašnjavaju naši predavači.

Što se tiče predmeta Korporativne finansije, čiji je predavač dr Slobodan Ilić, njegov cilj je
upoznavanje sa finansijama korporacija i ovladavanje mehanizmima korporativnog finansijskog upravljanja.

„Ishod predmeta jeste da student sa položenim ispitom definiše, kvantifikuje i objasni problematiku korp fin, povezuje i analizira materiju, samostalno izvodi zaključke i stečena znanja primeni u praksi“, objašnjava dr Ilić, ilustrujući važnost poznavanja korporativnog poslovanja činjenicom da u današnjem ekonomskom svetu neke od najvećih korporacija imaju više novca od većine država sveta, a da od 100 najvećih svetskih ekonomskih subjekata čak 60 su korporacije.

U Korporativnim finansijama, studenti prolazi se kroz sve segmente vezane za korporacije i finansije u njima, od oblika organizovanja, preko specifičnosti finansija, finansijske politike i analiza korporacija, do obrtnih sredstava i investicionog ulaganja i ocene njihove efikasnosti.

Oporezivanje u javnom i privatnom sektoru, kao novi predmet za studente mastera VIPOS-a, fomiran je kako bi potpuno teorijski i praktično „pokrio“ oblast poreza, pa su na njemu angažovana dva nastavnika, ekonomista Nenad Mihailović i pravnik dr Slobodan Nenadović.

„U jednoj celini ovog predmeta studenti će biti upoznati sa svim poresko-pravnim pojmovima, dok će u drugoj celini biće upoznati sa ishodištem tih pojmova u praksi, kada je reč, na primer, o porezu na dohodak građana, porezu na dobit pravnih lica i drugo. Dakle, predmet je i teorijski i praktično primenljiv, pa na ovaj način dobijamo obučenog strukovnog ekonomistu koji će umeti praktično da uradi neke poreske zadatke, ali i da objasni koja je to vrsta poreza, kako je ustanovljen, koje su vrste poreskih osnovica i u ime poreskog obveznika realizuju poresku obavezu“, objašnjava dr Slobodan Nenadović.