Studije na daljinu

Studije na daljinu su zasnovane na metodama i tehnologijama obrazovanja na daljinu i podržane su resursima koji obezbeđuju kvalitetno izvođenje studijskog programa.

Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Valjeva (VIPOS) ima akreditovane studijske programe na daljinu na osnovnim strukovnim studijama i to na studijskim programima
•    Poslovna ekonomija i
•    Poslovna informatika

Dobijena akreditacija studija na daljinu je potvrda da su ispunjeni uslovi za kvalitetno organizovanje nastave na ovaj način.

Studentima koji studiraju na daljinu:
• obezbeđen je isti nivo znanja, kao i studentima koji studiraju na uobičajeni način;
• omogućena im je ista efikasnost studiranja, kao i studentima koji studiraju na uobičajeni način;
• obezbeđen je isti stručni naziv/zvanje, kao i studentima koji studiraju na uobičajeni način.

Način izvođenje studija na daljinu

Materijal za savladavanje gradiva prilikom studiranja na daljinu je podeljen po predmetima. Svaki student, prilikom upisa, dobija svoj nalog i lozinku koju može promeniti i o kojoj je dužan da vodi računa. Ovo mu obezbeđuje pristup nastavnom materijalu svih predmeta u okviru njegovog studijskog programa.

Student treba da, koristeći datu literaturu, pređe gradivo predviđeno za tu sedmicu, koje mu je dato u obliku prezentacija ili sinopsisa predavanja. Tamo gde je potrebno, predmetni nastavnik daje posebno uputstvo sa dinamikom, zadacima i specifičnostima načina izvođenja nastave na daljinu u okviru svog predmeta. Za predmete gde postoje posebne aktivnosti koje se odrađuju na vežbama, student treba i njih da odradi. Konačno, po okončanju rada predviđenog za tekuću sedmicu, student treba da odradi testove za samoevaluaciju. Rezultat ovih testova nije sastavni deo konačne ocene. Svrha testova je da pruže uvid studentu i nastavniku u kojoj meri je savladano gradivo i na šta treba obratiti pažnju u daljem radu. Iako se rezultati testa ne vrednuju za završnu ocenu, redovno izvršavanje testova može biti vrednovano kao aktivnost studenta.

Pored ovoga, studentu je na raspolaganju i dodatna komunikacija sa nastavnicima. U sklopu termina za konsultaciju, koji je istaknut na rasporedu, nastavnici su on-line dostupni za sva pitanja studenata. Takođe, studenti mogu koristiti i druge vidove komunikacije kao što su elektronska pošta i diskusione grupe. Pored elektronske, ukoliko to studentu odgovara, moguć je i kontakt sa profesorom uživo, u terminu konsultacija.

Student može koristiti sve pogodnosti studija na daljinu, ali, ukoliko želi, a resursi Škole to omogućuju, može koristiti i sve mogućnosti klasičnih studija (prisustvo predavanjima, vežbama, dopunskim oblicima nastave, aktivno učešće u svim aktivnostima Škole…).

Izrada kolokvijumskih i završnih ispita se održava isključivo u prostorijama Škole i nema razlike u njihovoj organizaciji za studente na daljinu i studente klasičnih studija. Student daljinskih studija je tada dužan da fizički bude prisutan u Školi i lično pristupi ispitu.

Sistemu za daljinsko učenje studenti  mogu pristupiti i preko svojih mobilnih uređaja, uz pomoć aplikacije Moodle mobile koju mogu besplatno preuzeti iz Google prodavnice.

Оставите одговор