Vićentijević dr Kosana

 

Dr Kosana Vićentijević
Kabinet: 43
Lokal: 119
e-mail: kosana.vicentijevic@vipos.edu.rs

Dr Kosana Vićentijević, rođena 05.01.1971. godine u Zarubama, Valjevo. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1996. godine. Na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje Univerziteta Singidunum je magistrirala 2006. godine, a doktorirala je na istom fakultetu, 2007. godine. U Školi je u radnom odnosu od 2019. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo.

Objavljivani radovi:

  1. K. Vićentijević, „Primena analitičkih procedura revizije kod klijenata koji se bave gazdovanjem šumama u Republici Srbiji“, Šumarstvo, Vol. LXX, No. 3-4, pp. 211 – 222, Dec, 2018.
  2. Ž. Spalević, K. Vićentijević, D. Jerotijević, „Harmonizacija domaćeg zakonodavstva o elektronskom vremenskom žigu sa pravom EU“, Evropsko zakonodavstvo, Vol. 17, No. 65, pp. 137 – 149, Dec, 2018.
  3. K. Vićentijević, „Modaliteti morala u revizorskoj profesiji sa aspekta filozofije dr Nikolaja Velimirovića“, Teološki pogledi, Vol. LI, No. 3/2018, pp. 397 – 412, Dec, 2018.
  4. Ž. Spalević, K. Vićentijević, „Pravni i računovodstveni izazovi detakcije prevara u primeni elektronskih faktura“, Bezbednost, Vol. LX, No. 2, pp. 101 – 119, Oct, 2018.
  5. K. Vićentijević, „Održivost konjičke industrije u savremenom ekonomskom okruženju“, Agroekonomika, pozitivna recenzija za broj 82/2018.
  6. K. Vićentijević, „Efekti ključnih pitanja revizije na izveštaj nezavisnog revizora“, Revizor, 81/2018.
  7. K. Vićentijević, Z. Petrović, „Ekološko pitanje kao jedno od ključnih pitanja revizije finansijskih izveštaja”, Ecologica, 89/2018.
  8. K. Vićentijević, Z. Petrović, „Računovodstvo u funkciji cirkularne ekonomije“, Ecologica, Vol. XXV, No. 91, pp. 608 – 613, Sep, 2018.
  9. K. Vićentijević, „Nova forma i sadržaj izveštaja nezavisnog revizora“, Revizor, Vol. XX, No. 77, pp. 37-48, Mar, 2017.
  10. Z. Jović, К. Vićentijević, N. Glišović, „Sustainable growth rate of agricultural and food enterprises in Serbia“, Економика пољопривреде, Vol. 63, No. 1, pp. 9-28, Mar, 2016.