Rok za upis na master studije produžen je do 25. novembra 2019. godine.

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu master strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika,

u III upisnom roku šk. 2019/20. godine

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u prvu godinu master strukovnih studija školske 2018/19. godine upisuje ukupno 28 studenata na studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

Predaja dokumenata obaviće se od 1. do 11. novembra 2019. godine u terminu od 8 do 15 časova u prostorijama Škole (Studentska služba – kancelarija br. 5)

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose neoverene fotokopije sledećih dokumenata:

  • diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova ili
  • diplomu o završenim trogodišnjim studijama više škole po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ili
  • uverenje o statusu studenta drugog stepena visokog obrazovanja strukovnih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili
  • dokaz o završenim specijalističkim strukovnim studijama
  • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva
  • izvod iz matične knjige rođenih.

 

Kvalifikacioni prijemni ispit se polaže 12. novembra 2019. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se od 14. i 15. novembra 2019. godine.

 

Visina školarine za studente državljane RS iznosi 78.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Visina naknade za kandidate koji polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 5.000,00 dinara, a visina naknade za obradu zahteva, za kandidate koji ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 2.500,00 dinara, a ista se plaća na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21.

 

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija VIPOS-a ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit.

Kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili strukovne studije prvog stepena ili započeli strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta i oganizacije i informatike i informacionih sistema.

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735.