Konkurs za upis na master studije u šk. 2019/20. u II upisnom roku

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu master strukovnih studija u II upisnom roku u šk.2019/2020.

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u I godinu master strukovnih studija školske 2019/20. godine upisuje 37 samofinansirajućih studenata na studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

 

Predaja dokumenata obaviće se od  7. do 25. oktobra 2019. godine u terminu od 8 do 15 časova u prostorijama Škole (Studentska služba – kancelarija br. 5)

 

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose neoverene fotokopije sledećih dokumenata:

  • diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova ili diplomu o završenim trogodišnjim studijama više škole po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ili
  • uverenje o statusu studenta drugog stepena visokog obrazovanja strukovnih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili
  • dokaz o završenim specijalističkim strukovnim studijama
  • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva
  • izvod iz matične knjige rođenih.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na studije polažu kvalifikacioni prijemni ispit iz oblasti ekonomije ili informatike (po izboru).

Kvalifikacioni prijemni ispit se polaže 28. oktobra 2019 . godine.

 

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija VIPOS-a ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit. Kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili strukovne studije prvog stepena ili započeli strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta i oganizacije i informatike i informacionih sistema.

 

Visina naknade za kandidate koji polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 5.000,00 dinara, a visina naknade za obradu zahteva, za kandidate koji ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit iznosi 2.500,00 dinara, a ista se plaća na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21.

 

Upis primljenih kandidata obaviće se od 30. oktobra do 1. novembra 2019. godine.

 

Visina školarine za studente državljane RS iznosi 78.000,00 dinara i može se platiti u više rata.

Visina školarine za strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735.