Upis studenata u I godinu osnovnih strukovnih studija

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika,

u školskoj 2019/20. godini

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2019/20. godine upisuje ukupno 229 studenata, i to:

–  130  studenata koji se finansiraju iz budžeta,

–  99 studenata koji plaćaju školarinu.

                Studijski programiUkupan broj

studenata

Broj studenata koji se finansira

iz budžeta

Broj studenata

koji plaćaju školarinu

Školarina u dinarima

 

Poslovna ekonomija/klasične studije1321023066.000,00
Poslovna ekonomija/studije na daljinu323266.000,00
Poslovna informatika/klasične studije3328566.000,00
Poslovna informatika/studije na daljinu323266.000,00
UKUPNO:22913099

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru i to:

  1. Osnovi ekonomije
  2. Poslovna ekonomija
  3. Informatika
  4. Opšta informisanost

 

Predaja dokumenata za prvi upisni rok obaviće se 24., 25., 26., 27.28.06.2019. godine u terminu od 08 do 15 časova u prostorijama Škole.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata: svedočanstva svih razreda srednje škole, diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (fiskalni isečak ili nalog za uplatu).

Prijemni ispit za prvi konkursni rok polaže se 03.07.2019. godine u terminu koji će biti naknadno objavljen.

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati plaćaju na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

Visina školarine za studente državljane RS za sve studijske programe osnovnih strukovnih studija iznosi 66.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Uslovi za određivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi biće usklađeni sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnikom o studijama i Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS koje je objavljeno u „Sl. gl. RS“, br. 36/2019.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati OVDE.