Marina Janković-Perić odbranila doktorsku disertaciju

 

Nastavni kadar Visoke poslovne škole strukovnih studija Valjevo u svojim redovima ima još jednog doktora nauka. Naša koleginica Marina Janković-Perić odbranila je doktorsku disertaciju pred komisijom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na temu „Korporativno upravljanje i izbor optimalne strukture kapitala“.

Marina Janković-Perić rođena je 30. jula 1984. godine u Valjevu. Po završetku srednje Ekonomske škole u Valjevu, upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu na kome je diplomirala 2007. godine na smeru Računovodstvo i finansije. U Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Valjevo radi od 2008. godine, kao asistent na predmetima Poslovne finansije, Osnovi računovodstva, Analiza poslovanja preduzeća i Kvantitativne metode.

Predmet doktorske disertacije Marine Janković-Perić je uloga korporativnog upravljanja u procesu izbora optimalne strukture kapitala. Posebna pažnja je posvećena analizi uticaja agencijskih troškova na odnos stepena zaduženosti i vrednosti korporacije, kao i razmatranju mogućih pristupa za kontrolu ovih troškova alternativnim instrumentima korporativnog upravljanja. Osnovni cilj istraživanja je bio da se teorijsko-metodološki i empirijski sagleda priroda uticaja korporativnog upravljanja na odnos strukture kapitala i vrednosti korporacije.

Kako je navedeno u izveštaju o odbrani doktorske disertacije, komisija Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu “smatra da je istraživanje u doktorskoj disertaciji kandidata Marine Janković, dalo značajan pozitivan doprinos sveobuhvatnom sagledavanju i razumevanju uticaja strukture kapitala na vrednost korporacije imajući u vidu karakteristike korporativnog upravljanja, čineći, time, osnovu za unapređenje teorije i prakse korporativnih finansija”.