Konkurs za upis u školsku 2019/20 godinu

 

Na osnovu člana 9., 97., 98., 99. i 100. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr zakon i 73/2018) i Odluke Vlade RS o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta RS za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/20. godini (“Službeni glasnik RS“, broj 36/2019), člana 126., 127. i 129. Statuta Škole br. 651/1 od 20.11.2018. godine, člana 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24. Pravilnika o studijama br. 629/3 od 14.11.2018. godine i Stručnog uputstva za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za šk. 2019/20. godinu (objavljeno u “Sl. gl. RS“, br. 36 od 24.05.2019. godine),

direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Valjevo (u daljem tekstu: ŠKOLA), na predlog i po ovlašćenju Nastavno-stručnog veća  u skladu sa Odlukom br. 129/2 od 01.03.2019. godine, objavljuje

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu,

čiji je osnivač Republika, u školskoj 2019/20. godini

 

OPŠTE ODREDBE

 1. Na osnovu Odluke Nastavno stručnog veća br. 129/1 od 01.03.2019. godine i Odluke Saveta br. 185/1 od 26.03.2019. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u šk. 2019/20. godini i visinu školarine za studijske programe Poslovna ekonomija/klasične studije sa modulima: Finansije, bankarstvo i osiguranje; Računovodstvo, revizija i porezi; Marketing, trgovina i turizam i Agroekonomija i ruralni razvoj i Poslovna informatika/ klasične studije, a na osnovu Uverenja o akreditaciji br. 612-00-03387/2016-06 od 07.07.2017. godine i Odluke Nastavno stručnog veća br. 129/1 od 01.03.2019. godine, utvrđuje i broj studenata na studijskom programu Poslovna ekonomija/daljinske studije sa dva modula: Finansije, bankarstvo i osiguranje i Marketing i trgovina i Poslovna informatika/daljinske studije (Rešenje o dopuni dozvole za rad 612-00-00038/2015-04 od 21.01.2015. godine).

Škola može upisati studente u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta najviše do broja utvrđenog odlukom Vlade o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/20. godini.

U okviru nepopunjenog utvrđenog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta za određeni studijski program, Škola može na taj program upisati studente koji su se kvalifikovali za upis na studije u statusu studenta koji sam finansira studije.

Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

Ukupan broj studenata upisanih na studijski program, koji uključuje: broj osnovnih budžetskih mesta, broj budžetskih mesta definisanih afirmativnim merama, broj budžetskih mesta za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2018/19. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu, u skladu sa odlukom Vlade i broj upisanih studenata koji sami finansiraju studije, ne može biti veći od broja studenata utvrđenog dozvolom za rad visokoškolske ustanove – Škole.

 1. U prvu godinu osnovnih strukovnih studija Visoke poslovne škole strukovnih studija (u daljem tekstu: ŠKOLA) koje po programu traju tri godine, može se, shodno članu 147. Zakona o visokom obrazovanju, upisati lice koje ima srednje obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, odnosno kandidat kome je nostrifikovana diploma o završenom srednjem obrazovanju i koji je postigao odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu.
 2. Upis lica sa invaliditetom i pripadnika romske nacionalne manjine

 

            Upis koji se vrši primenom afirmativnih mera, za lica sa invaliditetom i za lica koja su pripadnici romske nacionalne manjine, sprovodi se u skladu sa Programom afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom, Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita osobama sa invaliditetom koje žele da se upišu na studije primenom afirmativne mere za lica sa invaliditetom, odnosno u skladu sa Programom upisa studenata pripadnika romske nacionalne manjine.

            Studenti upisani primenom afirmativne mere ostvaruju pravo na ishranu i smeštaj u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 18/10, 55/13, 27/18 – dr. zakon i 10/19) i Konkursom za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2019/2020. godinu.

 

 1. Upis državljana Republike Srbije koji su u šk. 2018/19. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu

 

Državljanin Republike Srbije koji je u šk. 2018/19. godini srednju školu završio u inostranstvu, odnosno koji je stranu srednjoškolsku ispravu stekao završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji, imalac je strane srednjoškolske isprave koja podleže postupku nostrifikacije.

Imalac strane srednjoškolske isprave može ostvariti pravo upisa u prvu godinu studija u okviru budžetske kvote utvrđene Odlukom Vlade za državljane Republike Srbije koji su u šk. 2018/19. godini stekli stranu srednjoškolsku ispravu, u drugom upisnom roku.

Imalac strane srednjoškolske isprave iz prethodnog stava može biti upisan na studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta ako se kvalifikuje do broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata. (jedan kandidat)

Sa potvrdom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) da je u toku postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave, ili dokazom da je predat zahtev za nostrifikaciju, imalac strane srednjoškolske isprave može se prijaviti za upis u prvu godinu studija i u prvom upisnom roku.

Imalac strane srednjoškolske isprave koji stiče diplomu polaganjem IB mature, u prvom upisnom roku ŠKOLI dostavlja potvrdu srednje škole da je položio sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (International Baccaleurate Programme).

Imaoca strane srednjoškolske isprave iz prethodna dva stava koji ostvari pravo upisa na studije u prvom upisnom roku u okviru broja osnovnih budžetskih mesta po Odluci Vlade, odnosno u okviru broja samofinansirajućih mesta, ŠKOLA može upisati u prvu godinu studija uslovno, uz obavezu da do početka nastave dostavi rešenje Ministarstva o nostrifikaciji njegove srednjoškolske isprave.

Prilikom upisa, kandidati su dužni da ŠKOLI podnesu navedena dokumenta i sledeće dokaze:

– da su zdravstveno osigurani za školsku godinu u koju se upisuju,

– da vladaju srpskim jezikom, što dokazuju uverenjem ovlašćene insitucije, a ukoliko nemaju to uverenje, provera da li vladaju srpskim jezikom biće sprovedena od strane Komisije Škole.

 

 1. UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANjINE IZ SUSEDNIH ZEMALjA

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje u školskoj 2019/20. godini, može upisati prvu godinu studija, pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta.

Susedne zemlje u smislu Stručnog uputstva Ministarstva („Sl. gl. RS“, br. 36/2019) su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije ove ŠKOLE kandidat podnosi i izjavu u pisanoj formi da je pripadnik srpske nacionalne manjine (model izjave na sajtu VIPOS-a www.vipos.edu.rs)

 1. UPIS LICA KOJA NEMAJU JAVNU ISPRAVU O STEČENOM SREDNjEM OBRAZOVANjU

Lice koje nema javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju zato što je evidencija o tome, odnosno arhivska građa uništena ili je nestala, umesto javne isprave o stečenom srednjem obrazovanju podnosi rešenje o utvrđivanju stečenog srednjeg obrazovanja koje donosi Osnovni sud u vanparničnom postupku u skladu sa članom 84. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 101/2017 i 27/18 – dr. zakon).

 1. UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije u pogledu prethodnog obrazovanja, na način uređen Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18) i Statutom i Pravilnikom o studijama Škole.

 1. UPIS STRANIH DRŽAVLjANA U STATUSU MIGRANATA/TRAŽILACA AZILA

Strani državljanin u statusu migranata/tražilaca azila upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije.

 1. PRIJAVLjIVANjE I UPIS KANDIDATA

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit. Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja, sklonosti i sposobnosti koje odgovaraju prirodi studijskog programa.

 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom  ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

Rang-liste se sačinjavaju prema ukupnom broju poena svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 poena.

 

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena svakog razreda srednje škole zaokruženih na dve decimale koji se množi sa dva, tako da kandidat sa četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 poena, a kandidat sa trogodišnjim srednjim obrazovanjem može ostvariti najmanje 12, a najviše 30 poena.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 poena.

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Mesto na rang-listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija. U slučaju kada kandidati imaju isti broj poena po navedenim merilima, prednost ima kandidat koji je stekao više poena na prijemnom ispitu. Ako je i ovaj broj isti, odluku o njihovom redosledu donosi Komisija za sprovođenje upisa na studije na osnovu upisnog materijala (predmeti od značaja za studijski program).

Kandidat može biti upisan u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se nalazi na konačnoj rang – listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima više od 50 poena.

Kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov jasno su naznačeni na rang – listi.

Kandidat koji plaća školarinu, može biti upisan ukoliko se na rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen  Konkursom  ŠKOLE, a ima najmanje 30 poena.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor direktoru ŠKOLE, u roku od 24 sata od dana objavljivanja privremene rang-liste.

Direktor donosi Odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Kandidat može izjaviti žalbu Savetu ŠKOLE, u roku od 24 sata od prijema rešenja donetog po prigovoru. Savet ŠKOLE rešava po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, ŠKOLA utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim  Konkursom.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata

Upis će se vršiti isključivo prozivkom kandidata prema redosledu na rang – listi kako bi se omogućilo da kandidati sa boljim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

Zakazuju se posebni termini za grupe kandidata, počev od kandidata sa najvećim brojem poena, odnosno počev od vrha rang – liste. Grupe imaju po 50 kandidata.

Prilikom prozivke svaki kandidat može da se izjasni:

1/. da upisuje studijski program u statusu finansiranja kao u svojoj prijavi za konkurs, ako i dalje postoji slobodno takvo mesto,

2/. da upisuje drugi studijski program, odnosno status finansiranja, za koji postoji slobodno mesto. Nedolazak kandidata u tačno predviđenom terminu, povlači gubljenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

Prvi konkursni rok  traje od 24. juna do 12. jula 2019. godine, i to:

–  prijavljivanje kandidata 24., 25., 26. 27. i 28. juna 2019. godine,

–  polaganje prijemnog ispita 3. jula 2019. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama ŠKOLE,

–  upis primljenih kandidata 9. jula, 10. jula i 11.  jula 2019. godine.

Sve aktivnosti vezane za drugi konkursni rok oko formiranja rang-liste i konačne rang-liste, prigovora, žalbi i upisa primljenih kandidata ŠKOLA će objaviti prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o studijama i ovog Konkursa; termini svih aktivnosti biće objavljeni na web sajtu i oglasnoj tabli  ŠKOLE.

Drugi konkursni rok ŠKOLA će oglasiti do 12. jula 2019. godine na isti način:

Drugi konkursni rok  traje od 2. do 20. septembra 2019. godine, i to:

–  prijavljivanje kandidata 2., 3., 4., 5. i 6. septembra 2019. godine,

– polaganje prijemnog ispita 11. septembra 2019. godine, prema rasporedu objavljenom u ŠKOLI,

–  upis primljenih kandidata mora biti završen do 20. septembra 2019. godine.

Sve aktivnosti vezane za drugi konkursni rok oko formiranja konačne rang-liste, prigovora, žalbi i  upisa primljenih kandidata ŠKOLA će objaviti shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Pravilnika o studijama. Termini ovih aktivnosti biće objavljeni na oglasnoj tabli i web sajtu ŠKOLE.

Datume prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita, objavljivanja rang-liste i upisa kandidata određuje ŠKOLA u okviru napred propisanih termina.

Prijavljivanje i upis kandidata u prvu godinu studija, odvijaće se prema odredbama Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih  studija na ovoj visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika za školsku 2019/20. godinu, prema dinamici i konkursnim rokovima utvrđenim u ovom Konkursu koji ŠKOLA objavljuje na svojoj veb stranici (www.vipos.edu.rs).

 

 1. AFIRMATIVNE MERE UPISA LICA SA INVALIDITETOM

 

Upis u prvu godinu studija

 

 1. U okviru Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika u šk. 2019/20. godini mogu biti upisani kandidati:

– korisnici kolica ili lica koja se otežano kreću;

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi);

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi);

– koji imaju poteškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija);

– koji imaju teškoće u govoru;

– sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip 1, maligna oboljenja); i

– sa psihološkim ili mentalnim teškoćama.

 

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije VIPOS-a, kandidat podnosi i jedan od sledećih dokumenata:

– rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja,

– rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć;

– mišljenje Interresorne komisije,

– preporuku Udruženja studenata sa hendikepom.

 

Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

ŠKOLA je u obavezi da priložena dokumenta koristi samo u ovu svrhu i da ih čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 1. Upis u ŠKOLU u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote koja je odobrena Odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.

Posle završenog polaganja prijemnog ispita kandidati iz prethodnog stava, koji su položili prijemni ispit, rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje ŠKOLA upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru, odnosno jednog kandidata.

 

Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za  redovna budžetska mesta.

– Ukoliko se u okviru Programa afirmativne mere upiše manji broj studenata od broja odobrenog Odlukom Vlade RS, na ta mesta ŠKOLA može upisati studente sa osnovne liste u statusu samofinansirajućih studenata. Ukupan broj studenata upisan na studijski program ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad odnosno Uverenja o akreditaciji.

Praćenje

Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju budžetski status ukoliko ostvare 36 ESPB, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

ŠKOLA je dužna da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studentima koji su na osnovu Programa afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta.

Studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenta koji se finansiraju iz budžeta ostvaruju i pravo na ishranu u studentskim restoranima i smeštaju u studentskim domovima, u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i godišnjim konkursom za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata.

 1. PROGRAM AFIRMATIVNE MERE UPISA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANjINE

Upis u prvu godinu studija

 1. Kandidati koji žele da u školskoj 2019/20. godini upišu prvu godinu osnovnih strukovnih studija ove ŠKOLE čiji je osnivač Republika na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs za upis na studije ustanovi prilažu sledeća dokumenta:
  • izjavu u pisanoj formi da je pripadnik romske nacionalne manjine (model izjave objavljen na sajtu VIPOS-a vipos.edu.rs )
  • preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke objavljen na sajtu VIPOS-a vipos.edu.rs).
 2. Upis u ŠKOLU na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u okviru kvote koja je odobrena Odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru može da ostvari student koji je položio prijemni ispit, odnosno jedan kandidat.

Posle završenog polaganja prijemnog ispita, kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se na posebnoj  rang listi, sa koje ŠKOLA upisuje najviše jednog kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade RS za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

 

 1. ŠKOLA je u obavezi da priložena dokumenta koristi samo u ovu svrhu i da ih čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Praćenje

 1. Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u statusu studenta koji se finansiraju iz budžeta, ukoliko ostvare 36 ESPB u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju status studenta koji se finansira iz budžeta.

 

 1. ŠKOLA je dužna da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studentima koji su kroz Program afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta.

 

 1. Studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u statusu studenta koji se finansiraju iz budžeta imaju pravo na smeštaj i ishranu u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i godišnjim konkursom za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata.

Kandidati koji se na ovaj način ne upišu, rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

 

 1. POSEBNE ODREDBE

 

Prilagođavanje prijemnog ispita osobama sa invaliditetom koje žele da upišu studije u okviru programa afirmativnih mera upisa lica sa invaliditetom

 

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika, kandidat koji želi da bude upisan  na osnovu Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom, dužan je da obavesti visokoškolsku ustanovu o tome da li su mu potrebna prilagođavanja za polaganje prijemnog ispita i koje vrste prilagođavanja su potrebna, njakasnije 20 dana pre termina određenog za polaganje prijemnog ispita i/ili ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

Visokoškolska ustanova ima obavezu da na osnovu dobijenih informacija, a u skladu sa mogućnostima kojima raspolaže i u meri u kojoj je to moguće, prilagodi polaganje prijemnog ispita i obezbedi posebne uslove, shodno potrebama kandidata.

 1. Prilagođavanje prostora i uslova polaganja prijemnog ispita odnosi se na:

– obezbeđivanje pristupačnosti prostora u kojem kandidat polaže prijemni ispit;

– obezbeđivanje posebne prostorije za izradu prijemnog ispita, ukoliko je to kandidatu neophodno;

– određivanje i obezbeđivanje osobe koja će asistirati tokom izrade prijemnog ispita i/ili prisustvo personalnog asistenta, ukoliko je to kandidatu neophodno;

– obezbeđivanje uslova za korišćenje asistivne tehnologije (npr. digitron, lupa, prilagođena tastatura, laptop i sl.) tokom prijemnog ispita, za kandidate koji koriste asistivne tehnologije i

– obezbeđivanje potrebnog vremena za polaganje prijemnog ispita (kandidatu može biti produženo vreme ili raspoređeno na kraće intervale za rad, u dogovoru sa kandidatom, ukoliko je to u interesu kandidata).

 

 1. Prilagođavanje testova i drugog pisanog materijala:

– za kandidate sa smetnjama vida – obezbediti testove na Brajevom pismu ili sa uvećanim formatom slova i slika (ukoliko su u srednjoj školi osmišljeni i korišćeni neki drugi načini ispitivanja, isti treba da se koristi prilikom prijemnog ispita za tog kandidata, npr. pratilac koji će čitati pitanja ili/i upisivati odgovore);

– za kandidata sa smetnjama – sluha – ukoliko je neophodno, obezbediti lice koje će uz upotrebu znakovnog jezika pomoći kandidatu u razumevanju zahteva iz testova ili dodatne instrukcije dati kandidatu u pisanoj formi;

– za kandidate sa smetnjama u kretanju i korišćenju ruku – obezbeđuju se pomoćna sredstva (asistivne tehnologije) ili lice koje će umesto kandidata upisivati odgovore u testove i

– za kandidate sa smetnjama u čitanju i pisanju i razumevanju matematičkih operacija – disgrafija, disleksija i diskalkulija – visokoškolska ustanova obezbeđuje lice koje će kandidatu pomagati u razumevanju teksta i zahteva, kao i u pisanju, tako što će umesto kandidata čitati zadatke ili usmeno date odgovore kandidata upisivati u testove.

 

 1. Prilagođavanje drugih tipova zadataka

Za izradu zadataka sa praktičnim delom (npr. laboratorijska vežba) treba uraditi neophodna prilagođavanja za kandidata ili obezbediti alternativni način provere znanja.

 

 1. OSTALE ODREDBE

 

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije sledećih dokumenata:

– svedočanstvo svih razreda završene srednje škole u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju,

– diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,

– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru za studijski program Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Poslovna ekonomija – studije na daljinu i Poslovna informatika – studije na daljinu i to:

 1. Osnovi ekonomije
 2. Poslovna ekonomija
 3. Informatika
 4. Opšta informisanost

 

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita, koji kandidati plaćaju na tekući-račun ŠKOLE broj: 840-963666-21, određuje Savet ŠKOLE, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

 

Kandidati koji steknu pravo na upis u ŠKOLI podnose:

–    originalna dokumenta: diplomu i sva tri odnosno četiri svedočanstva,

–    izvod iz matične knjige rođenih,

–    dva obrasca ŠV-20,

–    indeks,

–    dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,

–    dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

 

Prilikom upisa kandidati plaćaju:

–    naknadu za studentski fond u iznosu od 1.500,00 dinara i

–    naknadu za indeks i obrasce ŠV-20 koja će biti naknadno utvrđena i objavljena.

 

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u ŠKOLI podneti u roku predviđenom za prijavljivanje na Konkurs.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u prvu godinu školske 2019/20. godine upisuje ukupno 229 studenata, i to:

    –  130 studenta koji se finansiraju iz budžeta,

    –  99 studenata koji plaćaju školarinu.

 

Studijski programi, broj kandidata koji se može upisati i školarina su:

 

 

Studijski programi

Broj studenata koji se finansira

iz budžeta

Broj studenata

koji plaćaju školarinu

 

Ukupan broj

studenata

 

Školarina u dinarima

Poslovna ekonomija/ klasične studije1023013266.000,00
Poslovna ekonomija/studije na daljinu323266.000,00
Poslovna informatika/klasične studije2853366.000,00
Poslovna informatika/studije na daljinu323266.000,00
Ukupno:13099229 

 

U skladu sa Odlukom Vlade RS br. 05 612-4979/2019 od 23.05.2019. godine pored 130 studenata prikazanih u tabeli u šk. 2019/20. godinu može se na teret budžeta upisati 1 student sa invaliditetom, 1 student pripadnik romske nacionalnosti i 1 student – državljanin RS koji je u šk. 2018/19. godini srednju školu završio u inostranstvu, što čini ukupno 133 studenta koji se finansiraju iz budžeta RS.   

Samofinansirajući student koji se opredelio za predmete, odnosno broj ESPB bodova manji od 60, a najmanje 37 ESPB, plaća deo školarine obračunat prema predmetima za koje se opredelio (i to u celini prilikom upisa), prema vrednosti ESPB boda od 1.100,00 dinara.

Školarina, za studente strane državljane iznosi 900 eur-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Konkursa biće dostupna na oglasnoj tabli ŠKOLE i internet stranici www.vipos.edu.rs.

Eventualne izmene Konkursa u pogledu termina za podnošenje prijava i polaganje prijemnog ispita, biće objavljene na oglasnoj tabli ŠKOLE i na web sajtu.

ŠKOLA zadržava pravo izmene Konkursa na osnovu Odluka koje donese Konferencija akademija strukovnih studija, nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Srbije.

 

Prilog: Obrasci izjava

 

Direktor VIPOS-a

Dr Mlađen Vićentić