Poslovna ekonomija

 

 • Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni ekonomista
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

Cilјevi studijskog programa Poslovna ekonomija

Cilјevi na kojima se zasniva studijski program Poslovna ekonomija usklađeni su sa osnovnim postulatima Bolonjskog procesa kao i sa Zakonom o visokom obrazovanju (odgovarajući izbor programskih sadržaja, mentorski pristup, prilagođenost programskih sadržaja zahtevima tržišta i slično), pri čemu se uvažavaju i osnovne specifičnosti strukovnih studija čije je glavno obeležje praktična orijentacija studijskih programa.

Program odražava sve aktuelnosti u pravcima razvoja visokog obrazovanja u Srbiji, kao i osnovne cilјeve VIPOS-a na polјu inoviranja i unapređivanja sadržaja i načina izvođenja nastave, saradnje sa privredom i obrazovnim strukturama i težnje ka povećanju praktičnosti, efektivnosti i efikasnosti studiranja.

Cilјevi studijskog programa usmereni su na sticanje kompetencija i akademskih veština za obavlјanje raznovrsnih poslova visokog nivoa stručnosti u oblasti poslovne ekonomije, u skladu sa savremenim tendencijama vezanim za poslovanje preduzeća, banaka i osiguravajućih društava kao i institucija  i preduzeća u javnom sektoru, agrosektoru i sektoru turizma. Student bi trebalo da bude osposoblјen da prepozna, formuliše i odgovori na probleme u domenu poslovanja preduzeća i institucionalnih transaktora.

U okviru modula Finansije, bankarstvo i osiguranje studenti će ovladati stručnim i praktičnim veštinama potrebnim za: primenu finansijske analize i  korporativno upravlјanje, sprovođenje metodologije kreditne politike, pribavlјanje i ulaganje finansijskih sredstava na nivou preduzeća, primenu savremenih metoda i tehnika kojima se sprovode i usvajaju procedure poslovanja banaka i osiguravajućih društava, kao i veštinama vezanim za upravlјanje rizicima u preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.

Cilјevi modula Marketing, trgovina i turizam su razvijanje sposobnosti i specifičnih praktičnih veština za empirijsku analizu potrošačke tražnje, realizovanje marketinških aktivnosti na domaćem i stranom tržištu, primenu alata poslovne komunikacije, primenu marketing koncepcije u oblasti usluga, posebno trgovine i turizma, primenu logističkih principa poslovanja i usvajanje kritičke sposobnosti analize za marketinško odlučivanje.

Studenti na modulu Računovodstvo, revizija i porezi posebno će ovladati specifičnim praktičnim znanjima i veštinama vezanim za: računovodstveno praćenje poslovnih aktivnosti, računovodstvenu analizu i informisanje, međunarodnu računovodstvenu regulativu, standarde revizije, materijalnost i rizike u reviziji, oporezivanje u privatnom i javnom sektoru.

Cilјevi modula Agroekonomija i ruralni razvoj su razvijanje sposobnosti i praktičnih znanja iz oblasti organizacije i upravlјanja poslovima u okviru bilјne i stočarske polјoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije i industrije polјoprivrednih inputa, upravlјanja rizicima u polјoprivrednim i agroindustrijskim preduzećima, zadrugama i na porodičnim polјoprivrednim gazdinstvima, kao i znanja za primenu metoda za obračun troškova i ekonomskih pokazatelјa poslovanja, izradu kalkulacija u polјoprivrednoj proizvodnji i agroindustriji, i obavlјanje poslova savetodavstva u oblasti agroekonomije i ruralnog razvoja.

Radi postizanja postavlјenih cilјeva u nastavi se koriste raznovrsne metode: predavanja eks katedra, studije slučaja, izrada i prezentacija istraživačkih, projektnih i seminarskih radova,  diskusije i  radionice, simulacije, igre uloga i dr.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja u poslovnoj ekonomiji
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišlјenja i pristupa
 • primene znanja u praksi
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti poslovne ekonomije
 • jezičke sposobnosti
 • komunikacione i pregovaračke sposobnosti, prepoznavanje snaga i slabosti sopstvenog komunikacionog stila i rad na njegovom pobolјšanju
 • saradnje sa timom
 • poštovanje načela poslovne etike

Savladavanjem studijskog programa student, u zavisnosti od izabranog modula, stiče predmetno-specifične sposobnosti:

Na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje:

 • samostalno vodi srednje složene projekte i obavlјa poslove u procesima finansiranja privrede i građana, plasmana proizvoda osiguranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama, finansijske analize i trgovanja na pojedinim segmentima finansijskog tržišta
 • razlikuje, primeni i analizira u praksi najčešće korišćene instrumente i mehanizme upravlјanja finansijama preduzeća, ocene efektivnosti i prihvatlјivosti investicionih projekata, poslovanja banaka, osiguravajućih društava i finansijskih tržišta
 • planira, proceni rizike i napravi optimalan izbor alternativa kod upotrebe finansijskih instrumenata osiguranja, bankarskog poslovanja, berzanskog poslovanja i finansiranja preduzeća
 • kreira odgovarajući pristup u okviru upravlјanja filijalom banke, osiguravajuće kompanije, odnosno druge finansijske institucije

 Na modulu Marketing, trgovina i turizam:

 • definiše, organizuje, realizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
 • izradi makreting plan i organizuje marketing aktivnosti u preduzeću
 • projektuje i realizuje strategiju komunikacije privrednog/neprivrednog subjekta
 • planira i organizuje spolјnotrgovinske, poslove nabavke, prodaje i logistike
 • primeni specifične marketinške strategije u upravlјanju uslugama, posebno u oblasti turizma
 • na marketinškim principima organizuje saradnju indirektnih i direktnih učesnika turističke privrede

 Na modulu Računovodstvo, revizija i porezi:

 • vodi poslovne knjige i sastavlјa finansijske izveštaje privrednih društava, preduzetnika, budžetskih i drugih korisnika
 • vrši poslove revizije, poreske kontrole i savetovanja
 • primenjuje računovodstvenu i poresku regulativu i bira optimalna rešenja
 • elektronski podnosi finansijske izveštaje i odgovarajuće prijave
 • obavlјa poslove ovlašćenog procenjivača, sudskog veštaka i stečajnog upravnika
 • pokreće sopstveni biznis u ovoj oblasti ukoliko poseduje preduzetničku inicijativu: agencije za računovodstvene, poreske i druge  ..

 Na modulu Agroekonomija i ruralni razvoj:

 • koristi osnovne koncepte agroekonomske nauke i struke;
 • uoči razliku između makroekonomskih i mikroekonomskih pojava i strukturnih problema sektora polјoprivrede i ruralnih sredina, pismeno i usmeno ih analizira i interpretira;
 • upravlјa, rukovodi, planira, projektuje i pruža konsalting na nivou polјoprivrednih gazdinstava, preduzeća i zemlјoradničkih zadruga, kao i poslovnih sistema polјoprivrede i prehrambene industrije;
 • tumači pojmove, kategorije, metode i procedure iz oblasti troškova i kalkulacija, računovodstva, finansija i spolјno-trgovinskog poslovanja i ocenjuje finansijsko poslovanje sistema polјoprivrede i prehrambene industrije.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Poslovna ekonomija

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarESPB
Prva godina
1.EKOEkonomija17
2.MARMarketing17
3.UINUvod u informatiku17
4.EN1Engleski jezik 117
5.KVMKvantitativne metode27
6.MENMenadžment27
7.OBPObrada podataka27
8.ORNOsnovi računovodstva27
9.SPE1Stručna praksa 124
Druga godina
10.PFIPoslovne finansije37
11.OPPOsnovi poslovnog prava37
12.Obavezni predmeti modula u 3. semestru
BAN

POP

 

FRN

 

PPR

Bankarstvo (FBO)

Ponašanje potrošača (MTT)

Finansijsko računovodstvo (RRP)

Osnovi poljoprivredne proizvodnje (AGR)

37
13.PDZPreduzetništvo37
14.EPOElektronsko poslovanje47
15.HRMMenadžment ljudskih resursa47
16.Obavezni predmeti modula u 4. semestru
OSI

ITR

 

FIS

 

PPT

Osiguranje (FBO)

Istraživanje tržišta (MTT)

Fiskalni sistemi (RRP)

Osnovi poljoprivredne tehnike i prehrambene tehnologije (AGR)

47
17.E2EEngleski jezik za ekonomiste 244
18.Izborni zajednički predmeti za više modula u 4. semestru:
UKE

 

 

TRT

Upravljanje kvalitetom i ekologijom

Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma

43
19.SPE2Stručna praksa 244
Treća godina
20.MUSMarketing usluga57
21.APOAnaliza poslovanja57
Obavezni predmeti modula u 5. semestru:
22.POD

 

 

TUP

 

FKR

 

 

TKA

Poslovanje osiguravajućih društava (FBO)

Turističko poslovanje (MTT)

Finansijska kontrola i revizija (RRP)

Troškovi i kalkulacije u agroprivredi (AGR)

57
23.Izborni predmeti modula u 5. semestru:
PPB

PJU

 

PLG

 

STP

 

MRR

 

 

BRN

 

ZUA

 

 

PRR

Poslovna politika banaka (FBO)
Pravo javne uprave (FBO)
Poslovna logistika (MTT)
Spoljnotrgovinsko poslovanje (MTT)
Međunarodna računovodstvena regulativa (RRP)
Budžetsko računovodstvo (RRP)
Zadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi (AGR)
Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju (AGR)
57
24.E3EEngleski jezik za ekonomiste 364
25.FTRFinansijska tržišta67
26.MEBMeđunarodni biznis67
27.Prva izborna grupa predmeta u 6. semestru:
MNP

APD

Menadžment prodaje

Analiza podataka

67
28.Druga izborna grupa predmeta u 6. semestru:
INV

 

PKO

 

SPK

 

ROP

 Preduzetničko i finansijsko investiranje

Poslovno komuniciranje

Specijalna knjigovodstva

Rizici i osiguranje u poljoprivredi

63
29.ZPEZavršni projekat iz poslovne ekonomije64