Treći konkursni rok za upis na osnovne strukovne studije

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika,

u školskoj 2019/20. godini

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2019/20. godine u trećem konkursnom roku, upisuje ukupno 142 studenata koji plaćaju školarinu:

 

 

                Studijski programiUkupan broj

studenata

Broj studenata koji se finansira

iz budžeta

Broj studenata

koji plaćaju školarinu

Školarina u dinarima

 

Poslovna ekonomija/klasične studije797966.000,00
Poslovna ekonomija/studije na daljinu282866.000,00
Poslovna informatika/klasične studije4466.000,00
Poslovna informatika/studije na daljinu313166.000,00
UKUPNO:142142

 

 

*U skladu sa Odlukom Vlade RS br. 05 612-4979/2019 od 23.05.2019. u šk. 2019/20. godinu može se na teret budžeta upisati 1 student sa invaliditetom, 1 student pripadnik romske nacionalnosti i 1 student – državljanin RS koji je u šk. 2018/19. godini srednju školu završio u inostranstvu, što sa brojem upisanih studenata u prvom i drugom upisnom roku čini ukupno 78 studenata koji se finansiraju iz budžeta RS.

 

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru i to:

  1. Osnovi ekonomije
  2. Poslovna ekonomija
  3. Informatika
  4. Opšta informisanost

 

Predaja dokumenata za treći upisni rok obaviće se od 30.09. do 05.10.2019. godine u terminu od 08 do 15 časova u prostorijama Škole.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata: svedočanstva svih razreda srednje škole, diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (fiskalni isečak ili nalog za uplatu).

 

Prijemni ispit za treći konkursni rok polaže se 07.10.2019. godine u terminu koji će biti naknadno objavljen.

 

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati plaćaju na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

 

Visina školarine za studente državljane RS za sve studijske programe osnovnih strukovnih studija iznosi 66.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Uslovi za određivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi biće usklađeni sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnikom o studijama i Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS koje je objavljeno u „Sl. gl. RS“, br. 36/2019.

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735, kao i na sajtu Škole www.vipos.edu.rs