Drugi konkursni rok

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu, čiji je osnivač Republika,

u školskoj 2019/20. godini

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2019/20. godine u drugom konkursnom roku, upisuje ukupno 155 studenata, i to:

 

59  studenata koji se finansiraju iz budžeta,

96 studenata koji plaćaju školarinu.

 

                Studijski programi Ukupan broj

studenata

Broj studenata koji se finansira

iz budžeta

Broj studenata

koji plaćaju školarinu

Školarina u dinarima

 

Poslovna ekonomija/klasične studije 81 52 29 66.000,00
Poslovna ekonomija/studije na daljinu 31 31 66.000,00
Poslovna informatika/klasične studije 12 7 5 66.000,00
Poslovna informatika/studije na daljinu 31 31 66.000,00
UKUPNO: 155 59 96  

 

*U skladu sa Odlukom Vlade RS br. 05 612-4979/2019 od 23.05.2019. godine pored preostalih 59 mesta za upis na budžet, prikazanih u tabeli, u šk. 2019/20. godinu može se na teret budžeta upisati 1 student sa invaliditetom, 1 student pripadnik romske nacionalnosti i 1 student – državljanin RS koji je u šk. 2018/19. godini srednju školu završio u inostranstvu, što sa brojem upisanih studenata u prvom upisnom roku čini ukupno 133 studenta koji se finansiraju iz budžeta RS.

 

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta po izboru i to:

  1. Osnovi ekonomije
  2. Poslovna ekonomija
  3. Informatika
  4. Opšta informisanost

 

Predaja dokumenata za drugi upisni rok obaviće se 2., 3., 4., 5. i 6.09.2019. godine u terminu od 08 do 15 časova u prostorijama Škole.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata: svedočanstva svih razreda srednje škole, diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (fiskalni isečak ili nalog za uplatu).

 

Prijemni ispit za drugi konkursni rok polaže se 11.09.2019. godine u terminu koji će biti naknadno objavljen.

 

Visinu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati plaćaju na prijavnici Škole ili na tekući-račun Škole broj: 840-963666-21, i ista iznosi 5.000,00 dinara.

 

Visina školarine za studente državljane RS za sve studijske programe osnovnih strukovnih studija iznosi 66.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iznosi 900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Uslovi za određivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi biće usklađeni sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnikom o studijama i Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS koje je objavljeno u „Sl. gl. RS“, br. 36/2019.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati OVDE.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefone: 014/223-931, 224-735, kao i na sajtu Škole www.vipos.edu.rs