Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija

Komisija za sprovođenje konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2019/20. godinu, na osnovu odredaba člana 97, 98, 99 i 100 stav 2, 3 i 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Gl. RS“ br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 73/2018) i člana 17, 19 i 20 Pravilnika o studijama br. 629/3 od 14.11.2018. godine, dana 04.07.2019. godine utvrdila je i objavila

KONAČNU RANG LISTU

svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom

Konačnu rang listu možete videti ovde.

*Na osnovu člana 103. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018)  kandidat Mitrović (Dragan) Aleksandar, koji se na Konačnoj rang listi nalazi pod rednim brojem 23, a bio je šk.  2018/19. godine upisan u prvu godinu osnovnih studija u budžetskom statusu, ove školske godine ne može se finansirati iz budžeta.

U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/20. godinu, (objavljeno u „Sl. gl. RS“, br. 36/2019) upis na visokoškolsku ustanovu, u okviru programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, lica sa invaliditetom i državljanina RS koji je u šk. 2018/19 završio srednju školu u inostranstvu, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit, a Odlukom Vlade RS br. 612-4979/2019 od 23.05.2019. utvrđeno je da pravo na upis na studije koje se finansiraju iz budžeta stiče po jedan student svake navedene grupe lica.

Mesto na Konačnoj rang-listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija i u kom statusu finansiranja.

Kandidat može biti upisan u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se nalazi na listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima ukupno više od 50 poena.

Kandidati koji imaju manje od 30 poena ne mogu se upisati u Školu.

U P I S kandidata na 130 budžetskih mesta (Odluka Vlade RS objavljena u „Sl. gl. RS“ br. 36/2019) Škola će vršiti 09.07.2019 godine od 09 časova u terminima utvrđenim u rasporedu koji je objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Upis će se vršiti isključivo prozivkom kandidata prema redosledu na Konačnoj rang-listi kako bi se omogućilo da kandidati sa boljim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

Nedolazak kandidata u tačno određeno vreme prozivke povlači gubljenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja. U tom slučaju Škola će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

OVA RANG-LISTA OBJAVLJENA JE NA OGLASNOJ TABLI I WEB SAJTU ŠKOLE DANA 05.07.2019. godine I SMATRA SE DA JE NA TAJ NAČIN URUČENA SVAKOM KANDIDATU.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je 05.07.2019. godine u 10:00 časova.

Komisija za upis

 

 

KONAČNA RANG LISTA

svih kandidata za upis na daljinske studije sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom

Konačnu rang listu možete videti ovde.

Kandidat može biti upisan u statusu samofinansiranja ukoliko ima ukupno više od 30 poena. Kandidati koji imaju manje od 30 poena ne mogu se upisati u Školu.

OVA RANG-LISTA OBJAVLJENA JE NA OGLASNOJ TABLI I WEB SAJTU ŠKOLE DANA 05.07.2019. godine I SMATRA SE DA JE NA TAJ NAČIN URUČENA SVAKOM KANDIDATU.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je 05.07.2019. godine u 10:00 časova.

Komisija za upis