Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija – Septembarski rok

 

Komisija za sprovođenje konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2019/20. godinu, na osnovu odredaba člana 97, 98, 99 i 100 stav 2, 3 i 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Gl. RS“ br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 73/2018) i člana 17, 19 i 20 Pravilnika o studijama br. 629/3 od 14.11.2018. godine, dana 11.09.2019. godine utvrdila je i objavila

KONAČNU RANG LISTU

svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom

 

Konačnu rang listu možete videti ovde.

U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/20. godinu, (objavljeno u „Sl. gl. RS“, br. 36/2019) upis na visokoškolsku ustanovu, u okviru programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, lica sa invaliditetom i državljanina RS koji je u šk. 2018/19 završio srednju školu u inostranstvu, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit, a Odlukom Vlade RS o izmenama odluke br. 612-8597/2019 od 29.08.2019. utvrđeno je da pravo na upis na studije koje se finansiraju iz budžeta stiče po jedan student svake navedene grupe lica.

Mesto na Konačnoj rang-listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija i u kom statusu finansiranja.

Kandidat može biti upisan u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se nalazi na listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima ukupno više od 50 poena.

Kandidati koji imaju manje od 30 poena ne mogu se upisati u Školu.

U P I S kandidata na 4 budžetska mesta (Odluka Vlade RS objavljena u „Sl. gl. RS“ br. 62/2019) Škola će vršiti 17.09.2019 godine od 09 časova u terminima utvrđenim u rasporedu koji je objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Upis će se vršiti isključivo prozivkom kandidata prema redosledu na Konačnoj rang-listi kako bi se omogućilo da kandidati sa boljim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

Nedolazak kandidata u tačno određeno vreme prozivke povlači gubljenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja. U tom slučaju Škola će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

OVA RANG-LISTA OBJAVLJENA JE NA OGLASNOJ TABLI I WEB SAJTU ŠKOLE DANA 17.09.2019. godine I SMATRA SE DA JE NA TAJ NAČIN URUČENA SVAKOM KANDIDATU.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je 13.09.2019. godine u 10:00 časova.

 

 

KONAČNU RANG LISTU

svih kandidata za upis na daljinske studije sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom

 

Konačnu rang listu možete videti ovde.

Kandidat može biti upisan u statusu samofinansiranja ukoliko ima ukupno više od 30 poena. Kandidati koji imaju manje od 30 poena ne mogu se upisati u Školu.

OVA RANG-LISTA OBJAVLJENA JE NA OGLASNOJ TABLI I WEB SAJTU ŠKOLE DANA 13.09.2019. godine I SMATRA SE DA JE NA TAJ NAČIN URUČENA SVAKOM KANDIDATU.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je 13.09.2019. godine u 10:00 časova.

Komisija za upis