Produžetak roka za nastavak studija

O B A V E Š T E NJ E

Dana 21. septembra 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 67/2019).
Zakonom je menjan član 148. stav 2. koji sada glasi:

 „Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine, a studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, do kraja školske 2021/2022. godine“.

Studenti upisani na studije po Zakonu o višoj školi mogu obnoviti apsolventski staž do kraja oktobra 2019. godine u Studentskoj službi Škole, svakog radnog dana u terminu od 8:00 do 15:00 časova,

 U Valjevu, 26.09.2019. godine                                Sekretarijat Škole