Predaja i odbrana završnog rada , šk. 2018/19.

  1. UTVRĐUJE SE da su studenti specijalističkih strukovnih studija obavezni da, po završetku poslednjeg ispitnog roka tekuće školske godine, predaju završni rad do 13. decembra 2019. godine Studentskoj službi i isti odbrane najkasnije do 27. decembra 2019. godine.
  2. UTVRĐUJE SE da studenti specijalističkih strukovnih studija koji ne postupe na način opisan u tački 1.  ili imaju, pored završnog rada još nepoloženih ispita, obnavljaju godinu studija i upisuju nepoložene predmete uključujući i završni rad, uz uplatu naknade srazmerno broju ESPB bodova predmeta koje ponovo upisuju.