Stručna praksa I PEK (segment Virtuelno preduzeće)

Realizacija Stručne prakse 1 – segment Virtuelno preduzeće – biće sprovedena online na sledeći način:

Na e-nastavi biće postavljene prezentiacije iz tri podsegmenta:

U svakoj prezentaciji biće date bitne informacije o svakom podsegmentu i uputstvo za zadatke koje studenti treba da urade u Praktikumu iz stručne prakse 1 (praktikum se može kupiti na prijavnici Škole). Praktikum se popunjava (zadaci se rade) individualno. Studenti koji žele da polažu Stručnu prkasu 1 u junskom ispitnom roku treba da predaju Popunjen praktikum sa Evidencijom realizovane Stručne prakse na prijavnici Škole do 22. juna. Studenti pregledane praktikume mogu uzeti od 29. juna na istom mestu. Studenti koji žele da polažu u narednim ispitnim rokovima teba da se pridržavaju obaveštenja o predaji, koja će biti postavljena na internet stranci Škole. Pozitivno ocenjene vežbe su uslov za izlazak na ispit iz Stručne prakse 1 (odbranu napisanog elaborata). Za sve nejasnoće tokom izrade zadataka (popunjavanja Praktikuma) studenti mogu kontaktirati navedene nastavnike po podsegmentima.