Master studije – Poslovna ekonomija i informatika

·        Cilјevi studijskog programa

Cilј studijskog programa je osposoblјavanje studenata za obavlјanje složenijih poslova u oblasti poslovne ekonomije i poslovne informatike. Poseban akcenat stavlјa se na osposoblјavanje za raznovrsne poslove i nove zadatke koji se pojavlјuju u malim i srednjim preduzećima.

Studenti će naročito biti osposoblјeni da prepoznaju, snime, analiziraju i formulišu probleme u poslovanju preduzeća i institucija, kao i da organizuju i na druge načine učestvuju u njihovom rešavanju.

U oblasti poslovne ekonomije studenti će biti osposoblјeni da uočavaju i rešavaju probleme u javnim i privatnim organizacijama iz oblasti marketinga, računovodstva, poreza i poreskog postupka; da se upoznaju sa finansijama korporacije i da ovladaju metodama i tehnikama finansijskog upravlјanja, kao i da izrade izveštaje uz primenu standardnog i specijalizovanog aplikativnog softvera.

            U oblasti poslovne informatike studenti će biti osposoblјeni za primenu stečenog informatičkog znanja u praksi za rešavanje poslovnih problema u novom ili nepoznatom okruženju, primenom informacionih tehnologija i poslovnog aplikativnog softvera (samostalno i u saradnji sa drugim informatičkim stručnjacima), kao i da prepoznaju informatičke potrebe i predlože modifikacije i pobolјšanja informatičkih rešenja na osnovu dostupnih informacija i usvojenih kriterijuma.

·        Ishodi studijskog programa

Na kraju studija student će, u zavisnosti od izabranih predmeta, biti osposoblјen da:

 • prepozna, prikupi potrebne podatke, analizira, predloži rešenje, organizuje i/ili učestvuje u rešavanju realnih poslovnih problema u preduzećima i institucijama;
 • planira, realizuje i kontroliše aktivnosti poslovnog i tržišnog komuniciranja;
 • analizira preduzetničku ideju, definiše neophodne resurse, pokrene i vodi preduzetnički poduhvat;
 • uradi detalјan marketing plan za konkretan poslovni poduhvat;
 • primeni odgovarajuću regulativu, sastavi finansijske izveštaje, kao i izveštaje za menadžment organizacije;
 • identifikuje konkretne poreske i neporeske obaveze određenog preduzeća, kao i da aktivno radi na poslovima u vezi sa utvrđivanjem, planiranjem, izvršenjem i kontrolom poreskih i neporeskih obaveza preduzeća;
 • identifikuje probleme vezane za finansije preduzeća, izvrši konkretnu analizu, izradi zaklјučke i da predlog za rešenja određenog problema;
 • obavlјa međunarodne robne transakcije i složenije oblike međunarodnog poslovanja;
 • upravlјa integrisanim menadžment sistemima;
 • na osnovu metoda i postupaka analize primeni programe za statističku analizu i izvrši izveštavanje internih i eksternih korisnika;
 • radi na poslovima projektovanja, implementacije i korišćenja savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju;
 • primenjuje mobilne aplikacija u rešavanju poslovnih problema;
 • radi na poslovima upravlјanja računarskim resursima preduzeća, upravlјanja podacima i administriranju baza podataka.

·        Lista obaveznih i izbornih predmeta

I  godina 

1. Preduzetnički biznis            obavezni            10 ESPB
2. Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju            obavezni            10 ESPB
3. Računovodstvo za mala i srednja preduzeća            obavezni            10 ESPB
4. Poslovna analiza            obavezni            10 ESPB
5. Poslovno i tržišno komuniciranje            obavezni            10 ESPB
6. Stručna praksa            obavezni            10 ESPB

 

II godina

Izborni predmeti studijskog programa (student bira 5 od 11 predmeta): 

1. Poslovni engleski jezik            izborni            6 ESPB
2. Integrisani menadžment sistemi            izborni            6 ESPB
3. Korporativne finansije            izborni            6 ESPB
4. Oporezivanje u privatnom i javnom sektoru            izborni            6 ESPB
5. Upravlјačko računovodstvo            izborni            6 ESPB
6. Primenjene marketinške strategije            izborni            6 ESPB
7. Brend menadžment            izborni            6 ESPB
8. Međunarodno poslovanje            izborni            6 ESPB
9. Istraživanje podataka            izborni            6 ESPB
10. Poslovna prezentacija, grafika i multimedija

            izborni

            6 ESPB
11. Mobilne aplikacije            izborni            6 ESPB

Obavezni predmeti:

12. Praktični istraživački rad            obavezni            12 ESPB
13. Završni master rad            obavezni            18 ESPB

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

R.bŠifraNaziv predmetaSem.Tip predmetaStatus predmetaAktivna nastavaOstali časoviESPB
PVDONPIR
I godina
1.MPDZPreduzetnički biznis1SO42210
2.MINSInformacioni sistemi u poslovnom odlučivanju1SO4 

2

210
3.MRMSRačunovodstvo za mala i srednja preduzeća1SAO42210
4.MPANPoslovna analiza2SO42210
5.MPTKPoslovno i tržišno komuniciranje2SO42210
6.MPRAStručna praksa2SAO0001810
Ukup. časova (P, V, DON, PIR, ostali časovi) i ESPB na I godini 201010 1860
II godina
7.Izborna grupa predmeta (student bira 5 predmeta)
MPENPoslovni engleski jezik3AOI2226
MIMSIntegrisani menadžment sistemi3SI2226
MKFNKorporativne finansije3SI2226
MOPJOporezivanje u privatnom i javnom sektoru3SAI2226
MUPRUpravlјačko računovodstvo3SAI2226
MPMSPrimenjene marketinške strategije3SAI2226
MBRMBrend menadžment3SI2226
MMEPMeđunarodno poslovanje3SI2226
MISPIstraživanje podataka3SAI2226
MPGMPoslovna prezentacija, grafika i multimedija3SAI2226
MMAPMobilne aplikacije3SAI2226
8.MPIRPraktični istraživački rad4SAO000101512
9.MRADZavršni master rad4SAO00003218
Ukup. časova (P, V, DON, PIR, ost.časovi) i ESPB na II godini101010104760
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB za dve godine studija8065120