Master studije – Poslovna ekonomija i informatika

·        Cilјevi studijskog programa

Cilј studijskog programa je osposoblјavanje studenata za obavlјanje složenijih poslova u oblasti poslovne ekonomije i poslovne informatike. Poseban akcenat stavlјa se na osposoblјavanje za raznovrsne poslove i nove zadatke koji se pojavlјuju u malim i srednjim preduzećima.

Studenti će naročito biti osposoblјeni da prepoznaju, snime, analiziraju i formulišu probleme u poslovanju preduzeća i institucija, kao i da organizuju i na druge načine učestvuju u njihovom rešavanju.

U oblasti poslovne ekonomije studenti će biti osposoblјeni da uočavaju i rešavaju probleme u javnim i privatnim organizacijama iz oblasti marketinga, računovodstva, poreza i poreskog postupka; da se upoznaju sa finansijama korporacije i da ovladaju metodama i tehnikama finansijskog upravlјanja, kao i da izrade izveštaje uz primenu standardnog i specijalizovanog aplikativnog softvera.

            U oblasti poslovne informatike studenti će biti osposoblјeni za primenu stečenog informatičkog znanja u praksi za rešavanje poslovnih problema u novom ili nepoznatom okruženju, primenom informacionih tehnologija i poslovnog aplikativnog softvera (samostalno i u saradnji sa drugim informatičkim stručnjacima), kao i da prepoznaju informatičke potrebe i predlože modifikacije i pobolјšanja informatičkih rešenja na osnovu dostupnih informacija i usvojenih kriterijuma.

·        Ishodi studijskog programa

Na kraju studija student će, u zavisnosti od izabranih predmeta, biti osposoblјen da:

 • prepozna, prikupi potrebne podatke, analizira, predloži rešenje, organizuje i/ili učestvuje u rešavanju realnih poslovnih problema u preduzećima i institucijama;
 • planira, realizuje i kontroliše aktivnosti poslovnog i tržišnog komuniciranja;
 • analizira preduzetničku ideju, definiše neophodne resurse, pokrene i vodi preduzetnički poduhvat;
 • uradi detalјan marketing plan za konkretan poslovni poduhvat;
 • primeni odgovarajuću regulativu, sastavi finansijske izveštaje, kao i izveštaje za menadžment organizacije;
 • identifikuje konkretne poreske i neporeske obaveze određenog preduzeća, kao i da aktivno radi na poslovima u vezi sa utvrđivanjem, planiranjem, izvršenjem i kontrolom poreskih i neporeskih obaveza preduzeća;
 • identifikuje probleme vezane za finansije preduzeća, izvrši konkretnu analizu, izradi zaklјučke i da predlog za rešenja određenog problema;
 • obavlјa međunarodne robne transakcije i složenije oblike međunarodnog poslovanja;
 • upravlјa integrisanim menadžment sistemima;
 • na osnovu metoda i postupaka analize primeni programe za statističku analizu i izvrši izveštavanje internih i eksternih korisnika;
 • radi na poslovima projektovanja, implementacije i korišćenja savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju;
 • primenjuje mobilne aplikacija u rešavanju poslovnih problema;
 • radi na poslovima upravlјanja računarskim resursima preduzeća, upravlјanja podacima i administriranju baza podataka.

·        Lista obaveznih i izbornih predmeta

I  godina 

1. Preduzetnički biznis             obavezni             10 ESPB
2. Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju             obavezni             10 ESPB
3. Računovodstvo za mala i srednja preduzeća             obavezni             10 ESPB
4. Poslovna analiza             obavezni             10 ESPB
5. Poslovno i tržišno komuniciranje             obavezni             10 ESPB
6. Stručna praksa             obavezni             10 ESPB

 

II godina

Izborni predmeti studijskog programa (student bira 5 od 11 predmeta): 

1. Poslovni engleski jezik             izborni             6 ESPB
2. Integrisani menadžment sistemi             izborni             6 ESPB
3. Korporativne finansije             izborni             6 ESPB
4. Oporezivanje u privatnom i javnom sektoru             izborni             6 ESPB
5. Upravlјačko računovodstvo             izborni             6 ESPB
6. Primenjene marketinške strategije             izborni             6 ESPB
7. Brend menadžment             izborni             6 ESPB
8. Međunarodno poslovanje             izborni             6 ESPB
9. Istraživanje podataka             izborni             6 ESPB
10. Poslovna prezentacija, grafika i multimedija

            izborni

            6 ESPB
11. Mobilne aplikacije             izborni             6 ESPB

Obavezni predmeti:

12. Praktični istraživački rad             obavezni             12 ESPB
13. Završni master rad             obavezni             18 ESPB

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

R.b Šifra Naziv predmeta Sem. Tip predmeta Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON PIR
I godina
1. MPDZ Preduzetnički biznis 1 S O 4 2 2 10
2. MINS Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju 1 S O 4  

2

2 10
3. MRMS Računovodstvo za mala i srednja preduzeća 1 SA O 4 2 2 10
4. MPAN Poslovna analiza 2 S O 4 2 2 10
5. MPTK Poslovno i tržišno komuniciranje 2 S O 4 2 2 10
6. MPRA Stručna praksa 2 SA O 0 0 0 18 10
Ukup. časova (P, V, DON, PIR, ostali časovi) i ESPB na I godini 20 10 10   18 60
II godina
7. Izborna grupa predmeta (student bira 5 predmeta)
MPEN Poslovni engleski jezik 3 AO I 2 2 2 6
MIMS Integrisani menadžment sistemi 3 S I 2 2 2 6
MKFN Korporativne finansije 3 S I 2 2 2 6
MOPJ Oporezivanje u privatnom i javnom sektoru 3 SA I 2 2 2 6
MUPR Upravlјačko računovodstvo 3 SA I 2 2 2 6
MPMS Primenjene marketinške strategije 3 SA I 2 2 2 6
MBRM Brend menadžment 3 S I 2 2 2 6
MMEP Međunarodno poslovanje 3 S I 2 2 2 6
MISP Istraživanje podataka 3 SA I 2 2 2 6
MPGM Poslovna prezentacija, grafika i multimedija 3 SA I 2 2 2 6
MMAP Mobilne aplikacije 3 SA I 2 2 2 6
8. MPIR Praktični istraživački rad 4 SA O 0 0 0 10 15 12
9. MRAD Završni master rad 4 SA O 0 0 0 0 32 18
Ukup. časova (P, V, DON, PIR, ost.časovi) i ESPB na II godini 10 10 10 10 47 60
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB za dve godine studija 80 65 120