Konstituisanje katedri za ekonomske nauke i menadžment i biznis u Odseku Valjevo

U Odseku Valjevo, u okviru Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija u ponedeljak 15.06.2020. konstituisane su Katedra za ekonomske nauke i Katedra za menadžment i biznis.

Statutom Akademije je predviđeno ukupno osam katedri, čiji članovi su nastavnici i saradnici  Akademije iz istih užih naučnih oblasti za koje su birani u odgovarajuća zvanja.

Uloga katedre kao stručnog organa je veoma važna. Osnovni zadatak katedri u narednom periodu će biti, da u okviru svojih nadležnosti utiču na kvalitet studijskih programa, nastavnog procesa, stručne prakse i završnih radova, kao i pokrivenosti nastave stručnim nastavnim kadrom.

Na konstitutivnim sednicama katedri za ekonomske nauke i menadžment i biznis, verifikovani su mandati članova, izabrani šefovi i sekretari  katedri.

 

Za šefa Katedre za ekonomske nauke izabran je profesor strukovnih studija dr Slobodan Ilić, a za sekretara saradnik u nastavi Nenad Mihailović.

Za šefa Katedre za menadžment i biznis izabrana je profesorka strukovnih studija dr Snežana Rakić, a za sekretara asistent Nikola Stojanović MA.