Konkurs za upis na master studije u šk. 2020/21. godini

K O N K U R S

za upis studenata na studije drugog stepena visokog obrazovanja – master strukovne studije
u Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija,
čiji je osnivač Republika Srbija, u školskoj 2020/21. godini

 

OPŠTE ODREDBE

 1. Akademija utvrđuje da Odsek Valjevo u školsku 2020/21. godinu upisuje ukupno 50 studenata na master strukovne studije – studijski program Poslovna ekonomija i informatika u okviru broja studenata iz Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa br. 612-00-00848/2017-06 od 29.09.2017. godine.
  Visina školarine za državljane Republike Srbije za studije po programu iz tačke 1. ovog Konkursa iznosi 78.000,00 dinara, odnosno 1.300,00 dinara po 1 ESPB bodu.
  Visina školarine za strane državljane za studije po programu iz tačke 1. ovog Konkursa iznosi 1.200 eur-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno 20 eur-a po 1 ESPB bodu.
 2. Na master strukovni studijski program, koji traje najmanje dve školske godine, a ima obim od najmanje 120 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su:
  – završili osnovne strukovne studije i ostvarili najmanje 180 ESPB bodova, odnosno lica koja su završila osnovne studije više škole u najmanjem trajanju od tri godine po Zakonu koji je važio pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju;
  – pravo na upis imaju i kandidati studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija;
  – pravo na upis imaju i kandidati koji su završili strukovne studije prvog ili započeli strukovne studije drugog stepena na drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti koje se izučavaju na Odseku Valjevo i na koji kandidat konkuriše i koji su odgovarajuće rangirani na konačnoj rang-listi za upis.
 3. Strani državljanin može se upisati na master strukovni studijski program Odseka Valjevo iz tačke 1. ovog Konkursa, pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u pogledu završenog prethodnog obrazovanja i uslova da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje.
  Strani državljanin može se upisati na master strukovne studije ukoliko poseduje rešenje nadležne ustanove da mu visokoškolska isprava daje mogućnost da se uključi u više nivoe obrazovanja i pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika.
 4. U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničena po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etičkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.
  Osobe sa hendikepom mogu polagati kvalifikacioni prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Odseka Valjevo.
  Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita i to obrazloženje dostaviti prilikom prijave na Konkurs za upis na studijski program.
 5. Kandidat koji konkuriše za upis na studije polaže kvalifikacioni prijemni ispit kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti ekonomije ili informatike.
 6. Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija Odseka Valjevo ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit. Pored ovih kandidata, kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili strukovne studije prvog stepena ili započeli strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti Ekonomskih nauka, Menadžmenta i biznisa i Informacionih tehnologija.
  Na kvalifikacionom prijemnom ispitu proveravaju se znanja, sklonosti i sposobnosti koji odgovaraju prirodi studijskog programa.
  Mesto na rang-listi, odnosno redosled za kandidate koji su položili kvalifikacioni prijemni ispit i kandidate koji nemaju obavezu polaganja kvalifikacionog prijemnog ispita, se utvrđuje na osnovu prosečne ocene na završenim osnovnim strukovnim studijama (zaokružene na dve decimale) i dužine studiranja, tako da prednost prilikom upisa imaju kandidati sa višom prosečnom ocenom na završenim osnovnim strukovnim studijama.
  U slučaju da dva kandidata imaju istu prosečnu ocenu prednost ima kandidat koji je u kraćem roku završio osnovne strukovne studije.
 7. Odsek Valjevo, utvrđuje rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po opisanim kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom. Mesto na rang-listi određuju da li kandidat može biti upisan na master strukovne studije.
  Komisija za upis sastavlja rang-listu kandidata za upis na master strukovne studije koju objavljuje na oglasnoj tabli Odseka Valjevo.
  Kandidat ima pravo prigovora na rezultat objavljen na rang-listi u roku od 3 dana od objavljivanja rang-liste.
  O prigovoru odlučuje predsednik Akademije rešenjem, po pribavljenom mišljenju Komisije za upis, u roku od 24 sata od ulaganja prigovora.
 8. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima i žalbama, Odsek Valjevo utvrđuje i objavljuje konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom.
  Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.
 9. Pravo upisa stiče kandidat koji je ispunio uslove i na konačnoj rang-listi svih kandidata nalazi se na pripadajućem mestu sa ukupnim brojem bodova stečenim po opisanom kriterijumu utvrđenim ovim Konkursom.
  Ako se kandidat koji je na to stekao pravo ne upiše u roku predviđenim Konkursom umesto njega se upisuje naredni kandidat sa konačne rang-liste koji ispunjava sve uslove.
  Kandidat može biti upisan isključivo kao samofinansirajući student, ukoliko se na rang-listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji je određen Uverenjem o akreditaciji i Konkursom Odseka Valjevo. Sa kandidatima koji se upišu na master strukovne studije Akademija zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
 1. Konkursni rok počinje 28. septembra 2020. godine, i to:
 • Prijavljivanje kandidata za upis i predaja dokumenata: od 28. septembra do 02. oktobra godine od 8 do 15 časova.
 • Polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita: 05. oktobra godine (ponedeljak) u 12 časova.
 • Objavljivanje privremene rang liste: 06. oktobra 2020. godine u 12 časova.
 • Objavljivanje konačne rang liste: oktobra 2020. godine u 12 časova.
 • Upis primljenih kandidata: 12. oktobra godine od 8 do 15 časova.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli Odseka Valjevo i web sajtu.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila kvalifikacionog prijemnog ispita i sve aktivnosti vezane za formiranje rang-liste i konačne rang-liste, prigovora, žalbe, upisa primljenih kandidata itd. koje će Odsek Valjevo obaviti prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnikom o master strukovnim studijama, Pravilnikom o studijama i ovim Konkursom.

 

UPIS STUDENATA STRANIH DRŽAVLjANA

Na master strukovne studije mogu se upisati i kandidati strani državljani do broja koji je utvrđen Uverenjem o akreditaciji i ovim Konkursom.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama visokog obrazovanja, završenim trogodišnjim studijama više škole po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i Rešenje nadležne ustanove da mu visokoškolska isprava daje mogućnost da se uključi u više nivoe obrazovanja.

Pre upisa kandidat strani državljanin, dužan je da Odseku Valjevo podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene Komisije, a ukoliko nema to uverenje, provera da li vlada srpskim jezikom biće sprovedena od strane Komisije Odseka Valjevo.

 

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANjINE IZ SUSEDNIH ZEMALjA

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje u šk. 2020/21. godini može upisati prvu godinu master strukovnih studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije u statusu studenta koji sam finansira svoje školovanje.

Susedne zemlje su Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na master strukovne studije Odseka Valjevo, kandidat podnosi i izjavu u pisanoj formi da je pripadnik srpske nacionalne manjine (model izjave uručuje se kandidatu prilikom predaje dokumenata u Studentskoj službi Odseka Valjevo).

 

OSTALE ODREDBE

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova, diplomu o završenim osnovnim studijama više škole u trajanju od 3 godine, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva,
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Visinu naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita, koji kandidati plaćaju na tekući-račun broj: 840-963666-21, određuje Savet Akademije i ista iznosi 5.000,00 dinara za kandidate koji polažu kvalifikacioni prijemni ispit, a za kandidate koji kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu naknada za obradu zahteva iznosi 2.500,00 dinara.

Kandidati su obavezni da na polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis u Odsek Valjevo podnose:

 • originalna dokumenta: diplomu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine.

Prilikom upisa kandidati plaćaju:

 • 700,00 dinara za indeks i obrasce ŠV-20,
 • naknadu na ime materijalnih troškova u iznosu od 2.000,00 dinara.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju. Pri utvrđivanju redosleda (rang-liste) kandidata za upis na studije, u obzir se uzimaju i priznaju samo dokazi koji su u Odseku Valjevo podneti u roku predviđenom za prijavljivanje na Konkurs.

Kvalifikacioni  prijemni ispit na master strukovnom studijskom programu Poslovna ekonomija i informatika se sastoji od izrade testa iz predmeta Ekonomija ili Poslovna informatika.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Konkursa biće dostupna na oglasnoj tabli Odseka Valjevo i internet stranici www.vipos.edu.rs.

Eventualne izmene Konkursa u pogledu termina za podnošenje prijava i polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita, biće objavljene na oglasnoj tabli Odseka Valjevo i na web sajtu.

Akademija zadržava pravo izmene Konkursa na osnovu Odluka koje donese Konferencija akademija i visokih škola, Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili Vlada Republike Srbije.

 

 

 

  V.d. predsednika Akademije

Dr Ljubica Diković, prof. struk. stud., s.r.